1. Splošne določbe
 2. Namen in potek Šolskega plesnega festivala
 3. Vodstvo prireditve festivala
 4. Koledar prireditev festivala
 5. Razpis prireditev festivala
 6. Evidentiranje tekmovalcev
 7. Obveznosti izvajalca prireditve festivala
 8. Sojenje
 9. Izračun rezultatov
 10. Pravica in prepoved nastopa
 11. Doping in mamila
 12. Končne določbe
 13. Ostala pravila ki jih določa Zavod za šport Slovenije

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Pravilnik predpisuje vrsto, način in potek Šolskih športnih tekmovanj na področju plesa, ki potekajo pod nazivom ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL v skladu s Skupnimi pravili šolskih športnih tekmovanj, objavljenimi v brošuri Informator - Šport mladih, ki jih vsako leto ob koncu šolskega leta za naslednje šolsko leto objavita Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zavod za šport Slovenije.

Prireditelj Šolskega plesnega festivala (ŠPF) je Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (MŠŠ). Organizator festivala je Zavod za šport Slovenije (ZŠS) v sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije (PZS). Izvajalci festivala so osnovne šole (OŠ) in srednje šole (SŠ) v sodelovanju s PZS, članicami PZS (plesnimi klubi, ki delujejo v Sekciji za plesno rekreacijo pri PZS), plesnimi šolami, ki so članice Sekcije plesnih šol Slovenije (SPŠS) pri Gospodarski zbornici Slovenije in Združenjem plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije (ZPVUTS). Izvajalci strokovnega dela festivala (poučevanja plesa) so lahko samo šolski športni pedagogi na OŠ in SŠ ter strokovni kader, evidentiran pri PZS, SPŠS in ZPVUTS, ki sme glede na stopnjo strokovne usposobljenosti poučevati ples samostojno ali pod mentorskim vodstvom plesnih učiteljev z licenco mentorja, ki jo podeljuje ZPVUTS.

Člen 2

Šolski plesni festival poteka v okviru Šolskih športnih tekmovanj, ki jih organizira ZŠS v sodelovanju s PZS pod nadzorom Odbora za Šolska športna tekmovanja pri ZŠS, ki za koordinacijo vseh aktivnosti v zvezi s Šolskim plesnim festivalom pooblasti Sekcijo za plesno rekreacijo pri PZS. Izvršni odbor sekcije imenuje za vodenje projekta Šolskega plesnega festivala Odbor za Šolski plesni festival pri PZS. Odbor sestavlja 7 članov, ki so izbrani po naslednjem ključu: 1 koordinator projekta, 1 predstavnik MŠŠ ali ZŠS, 1 predstavnik OŠ, 1 predstavnik SŠ, 1 predstavnik ZPVUTS in 2 predstavnika PZS. Dokler odbor za ŠPF ni imenovan, opravlja delo odbora neposredno Izvršni odbor Sekcije za plesno rekreacijo pri PZS, za zadeve strokovnega značaja je pristojen Strokovni odbor za rekreativni ples pri PZS-ZPVUTS, operativne zadeve pa vodi koordinator projekta.

Odbor za Šolski plesni festival pri PZS skrbi:

 • da se Šolski plesni festival na vseh ravneh odvija po veljavnih pravilih,
 • pripravlja letne koledarje prireditev festivala,
 • razpisuje prireditve Šolskega plesnega festivala,
 • vodi evidenco o sodelujočih na prireditvah Šolskega plesnega festivala in rezultatih sodelujočih
 • pripravlja, izdeluje in nadzoruje vse podatke, ki so potrebni na prireditvah Šolskega plesnega
 • festivala (ocenjevalni list, podatki o udeležbi na prireditvi, ...)
 • delegira sodnike in nadzoruje njihovo delo na vseh ravneh prireditev Šolskega plesnega festivala
 • rešuje sporna vprašanja in pritožbe v zvezi s tekmovanji Šolskega plesnega festivala
 • imenuje delegata, ki nadzoruje posamezno prireditev festivala.

2. NAMEN IN POTEK ŠOLSKEGA PLESNEGA FESTIVALA

Člen 3

Šolski plesni festival je oblika plesnega izobraževanja otrok in mladine v OŠ in SŠ (družabni dogodek - druženje vrstnikov ob plesu, glasbi, zabavi).

Šolski plesni festival se odvija na štirih nivojih:

 • šolskem,
 • občinskem,
 • področnem,
 • državnem.

Sestavni deli plesnega festivala na šolskem nivoju so:

 • plesni tečaj,
 • šolsko plesno tekmovanje,
 • šolski ples.

Sestavni deli plesnega festivala na občinskem, področnem in državnem nivoju so:

 • šolsko plesno tekmovanje,
 • šolski ples.

Člen 4

Na zainteresirani šoli se najprej organizira brezplačen plesni tečaj (praviloma 2 šolski uri) posebej za 1.-3. razred, 4.-6. razred, 7.-9. razred OŠ in posebej za razrede SŠ. Tak plesni tečaj organizira šola v sodelovanju s strokovnim kadrom, ki deluje v organizacijah, naštetih v 1. členu tega pravilnika. Kasneje se na šoli organizira šolski plesni festival, ki je mišljen kot enkratna družabna prireditev za vse učence oz. dijake šole. Na OŠ se organizira v dveh delih. Prvi del se organizira za učence 1.-3. razreda, drugi del pa je namenjen učencem 4.-9. razreda. V SŠ poteka enotno za vse razrede. Na prireditvi nastopajo učenci, ki so bili udeleženci zgoraj navedenega plesnega tečaja, kjer prikažejo naučeno plesno znanje.

Člen 5

Sestavni del prireditve Šolski plesni festival je tudi tekmovanje, katerega se lahko udeležijo učenci oz. dijaki, ki so obiskovali plesni tečaj v okviru Šolskega plesnega festivala in izpolnjujejo tudi ostale pogoje za nastop po 10. poglavju tega pravilnika. Evidentiranje tekmovalcev se izvede preko Šolskega tekmovalnega kartona, predpisanega s strani ZŠS, ki je glede na specifičnost tekmovanj ŠPF lahko dopolnjen s strani PZS.

Tekmovalne kategorije so enake za prireditve festivala na vseh nivojih (šolskem, občinskem, področnem in državnem). Tekmovalne (starostne) kategorije so:

 • Kategorija A: učenci osnovnih šol 1.-3. razred
 • Kategorija B: učenci osnovnih šol 4.-6. razred
 • Kategorija C: učenci osnovnih šol 7.-9. razred
 • Kategorija D: dijaki srednjih šol vseh razredov.

Dekleta in fantje v isti kategoriji nastopajo skupaj.

V sistemu tekmovanj Šolskega plesnega festivala na vseh nivojih (šolskem, občinskem, področnem in državnem) smejo nastopiti le redno vpisani posamezniki šole in le v svoji tekmovalni (starostni) kategoriji. Tekmujejo lahko posamično, v parih in ekipno, pri čemer šolske ekipe ne smejo biti okrepljene z učenci in učenkami oziroma dijaki in dijakinjami drugih šol.

Tekmovalci tekmujejo v predpisanih tekmovalnih plesih s predpisanimi koreografijami in na predpisano glasbo. Prepovedano je dodajanje plesnih korakov in plesnih kombinacij, ki niso v skladu s koreografijo. Plesne koreografije je prepovedano spreminjati. Predpisane tekmovalne plese s koreografijo in glasbo potrdi za vsako šolsko leto posebej Odbor za šolski plesni festival pri PZS na podlagi izvedenega natečaja in izbora koreografij pred strokovno komisijo ZPVUTS.

Na šolskem plesnem festivalu na šolskem nivoju izberejo sodniki po prvem odplesanem plesu praviloma največ 24 posameznikov, ki se uvrstijo v naslednji tekmovalni krog. Iz drugega tekmovalnega kroga izberejo praviloma največ 12 posameznikov, ki se uvrstijo v polfinale tekmovanja. Iz polfinalnega kroga izberejo 6 posameznikov, ki se uvrstijo v finale. V finalu pa razvrstijo finaliste od 1. do 6. mesta. Zmagovalca se razglasi za >naj plesalca-ko šole< v posamezni starostni kategoriji za tekoče leto.

Število tekmovalcev v posameznem tekmovalnem krogu se sme prilagoditi dejanskemu številu prijavljenih tekmovalcev. O končnem številu tekmovalcev, ki jih sodniki sodijo v nadaljnje tekmovanje, odloča vodstvo prireditve Šolskega plesnega festivala.

Enaka pravila veljajo tudi pri izboru plesnih parov v sistemu tekmovanj plesnih parov.

Vsi sodelujoči na tekmovanju Šolskega plesnega festivala na šolskem nivoju prejmejo priznanje (diplomo) z bronastim znakom Plesne zveze Slovenije.

Finalisti (praviloma 6 tekmovalcev, lahko pa tudi manj od 6) šolskega tekmovanja iz kategorij A, B, C in D se uvrstijo na občinsko tekmovanje. Tekmovalci iz kategorij A, B, C in D, ki so se uvrstili na občinsko tekmovanje, predstavljajo šolske ekipe na občinskem tekmovanju.

Člen 6

Zaključek Šolskega plesnega festivala na šolskem nivoju predstavlja šolski ples. Namenjen je zabavi, druženju in spoznavanju plesa za vse učence šole na kateri je organiziran festival. Šolski ples se organizira po zaključku tekmovanja za 1.-3. razred OŠ posebej in 4.-9. razrede OŠ posebej. Oba plesa se vršita po zaključku plesnega tekmovanja v okviru festivala. Šolski ples poteka s pomočjo plesne animacije in plesnih nastopov, ki jih pripravi izvajalec prireditve.

Člen 7

Občinska prireditev Šolskega plesnega festivala je enkratna prireditev, na kateri sodelujejo učenci posameznih šol iz posamezne občine. Namen občinskih prireditev festivala je enak tisti pri prireditvah na šolskem nivoju. Tekmovanje, ki poteka na občinskem nivoju Šolskega plesnega festivala, se odvija po istem sistemu kot na šolskem nivoju. Med seboj tekmujejo posamezniki, ki predstavljajo svojo šolo in šolske ekipe. Ločeno tekmujejo tudi plesni pari, če je razpisano tudi tekmovanje plesnih parov.

Zmagovalec med posamezniki se razglasi za >naj plesalca-ko občine< v posamezni starostni kategoriji za tekoče leto. Razglasi se tudi ekipne zmagovalce. Ekipni zmagovalec je tista šola, ki je v seštevku posameznih rezultatov svojih predstavnikov imela najboljši rezultat. Pri osnovnih šolah so to rezultati iz kategorije A ali B ali C, pri srednjih šolah pa iz D kategorije. Te šole se razglasi za >Najbolj plesne OŠ oz. SŠ v občini< v tekočem letu.

Vsi sodelujoči na tekmovanju Šolskega plesnega festivala na občinskem nivoju prejmejo priznanje (diplomo) z bronastim znakom Plesne zveze Slovenije.

Z občinskega nivoja napredujejo na področno tekmovanje vsi člani zmagovalnih šolskih ekip kategorij B, C in D ter do 6 najbolje uvrščenih posameznikov, ki niso že člani zmagovalnih šolskih ekip iz posameznega občinskega tekmovanja. Pri tekmovanjih v parih napredujejo na področno tekmovanje prav tako zmagovalni plesni pari. Število šolskih ekip, posameznikov in plesnih parov iz posameznega občinskega tekmovanja, ki imajo pravico nastopa na področnem tekmovanju, določi in v razpisu področnega tekmovanja objavi Odbor za ŠPF pri PZS.

V primeru premajhnega števila prijavljenih šol po občinah, se občinske prireditve Šolskega plesnega festivala ne izvede in se izvede neposredno Šolski plesni festival na področnem nivoju oziroma na državnem nivoju.

Člen 8

Zaključek Šolskega plesnega festivala na občinskem nivoju predstavlja ples. Namenjen je zabavi, druženju in spoznavanju plesa za vse učence oz. dijake iz občine. Ples se organizira po zaključku tekmovanja za OŠ posebej in za SŠ posebej. Oba plesa se vršita po zaključku plesnega tekmovanja v okviru festivala. Ples poteka podobno kot na šolskem nivoju.

Člen 9

Področna prireditev Šolskega plesnega festivala je enkratna prireditev, na kateri sodelujejo učenci oz. dijaki posameznih šol in šolskih ekip iz vnaprej določenih področnih skupin. Skupine se oblikujejo po smernicah, ki jih predpisuje Odbor za šolska športna tekmovanja pri ZŠS. Področne skupine so praviloma sledeče:

 • 1. skupina (Maribor, Pomurje, Podravje)
 • 2. skupina (Ljubljana, Gorenjska)
 • 3. skupina (Celje, Zasavje)
 • 4. skupina (Koroška, Velenje)
 • 5. skupina (Dolenjska, Posavje)
 • 6. skupina (Goriška, Obala).

Odbor za ŠPF sme število področnih skupin ustrezno povečati ali zmanjšati, odvisno od števila sodelujočih šol na posameznem področju Slovenije.

V primeru premajhnega števila prijavljenih šol po področjih (regijah), se področno prireditev Šolskega plesnega festivala ne izvede in se izvede neposredno Šolski plesni festival na državnem nivoju.

Namen področnih prireditev festivala je enak tistemu pri prireditvah na šolskem nivoju, le da je poudarek na druženju učencev oz. dijakov iz širše regije in s tem navezovanju stikov z vrstniki iz drugih krajev. Tekmovanje, ki poteka na področnem nivoju Šolskega plesnega festivala, se odvija po istem sistemu kot na šolskem nivoju. Med seboj tekmujejo posamezniki, ki predstavljajo svojo šolo in šolske ekipe. Ločeno tekmujejo tudi plesni pari, če je razpisano tudi tekmovanje plesnih parov.

Zmagovalec se razglasi za >naj plesalca-ko področja< v posamezni starostni kategoriji za tekoče leto. Razglasi se tudi ekipne zmagovalce. Ekipni zmagovalec je tista šola, ki je v seštevku posameznih rezultatov svojih predstavnikov imela najboljši rezultat. Pri osnovnih šolah so to rezultati iz kategorije B ali C, pri srednjih šolah pa iz D kategorije. Te šole se razglasi za >Najbolj plesne OŠ oz. SŠ področja< v tekočem letu.

Vsi sodelujoči na tekmovanju Šolskega plesnega festivala na področnem nivoju prejmejo priznanje (diplomo) s srebrnim znakom Plesne zveze Slovenije. V posamezni tekmovalni (starostni) kategoriji prejmejo prvi trije posamezniki in prvi trije plesni pari medalje ŠPF, prav tako jih prejmejo tudi prve tri najbolje uvrščene ekipe, ki dodatno prejmejo še plakete Zavoda za šport Slovenije.

S področnega nivoja napredujejo na državno tekmovanje vsi člani zmagovalnih šolskih ekip kategorij C in D ter do 6 najbolje uvrščenih posameznikov, ki niso že člani zmagovalnih ekip iz posameznega področnega tekmovanja. Pri tekmovanjih v parih napredujejo na državno tekmovanje prav tako zmagovalni plesni pari. Število šolskih ekip, posameznikov in plesnih parov iz posameznega področnega tekmovanja, ki imajo pravico nastopa na državnem tekmovanju, določi in v razpisu državnega tekmovanja objavi Odbor za ŠPF pri PZS.

Tekmovanje, ki poteka na področnem nivoju Šolskega plesnega festivala šteje za veljavno, če na njem nastopajo učenci oz. dijaki najmanj dveh OŠ oziroma SŠ.

Člen 10

Zaključek Šolskega plesnega festivala na področnem nivoju predstavlja ples. Namenjen je zabavi, druženju in spoznavanju plesa za vse učence oz. dijake iz regije. Ples se organizira po zaključku tekmovanja za OŠ posebej in za SŠ posebej. Oba plesa se vršita po zaključku plesnega tekmovanja v okviru festivala. Ples poteka podobno kot na šolskem nivoju.

Člen 11

Prireditev Šolskega plesnega festivala na državnem nivoju je enkratna prireditev, na kateri sodelujejo učenci oz. dijaki posameznih šol in šolske ekipe iz celotne Slovenije glede na opravljene kvalifikacije, ki jim dovoljujejo nastop na finalnem (državnem) tekmovanju.

Namen prireditve Šolskega plesnega festivala na državnem nivoju je enak tistemu pri prireditvah na šolskem in področnem nivoju, s poudarkom na druženju učencev oz. dijakov iz celotne Slovenije. Tekmovanje, ki poteka na državnem nivoju Šolskega plesnega festivala, se odvija po istem sistemu kot na šolskem, občinskem in področnem nivoju. Med seboj tekmujejo posamezniki, ki predstavljajo svojo šolo in šolske ekipe. Ločeno tekmujejo tudi plesni pari, če je razpisano tudi tekmovanje plesnih parov.

Zmagovalec se razglasi za >naj plesalca-ko Slovenije< za tekoče leto. Razglasi se tudi ekipnega zmagovalca. Ekipni zmagovalec je tista šola, ki je v seštevku posameznih rezultatov svojih predstavnikov imela najboljši rezultat. Pri osnovnih šolah so to rezultati iz C kategorije, pri srednjih šolah pa iz D kategorije. Ta šola se razglasi za >Najbolj plesno OŠ oz. SŠ v Sloveniji< v tekočem letu.

Vsi sodelujoči na tekmovanju Šolskega plesnega festivala na državnem nivoju prejmejo priznanje (diplomo) z zlatim znakom Plesne zveze Slovenije. Prvi trije posamezniki in prvi trije plesni pari prejmejo medalje ŠPF, prav tako jih prejmejo tudi prve tri najbolje uvrščene ekipe, ki dodatno prejmejo še plakete ŠPF in pokale Zavoda za šport Slovenije.

Tekmovanje, ki poteka na državnem nivoju Šolskega plesnega festivala šteje za veljavno, če na njem nastopajo učenci oz. dijaki najmanj dveh OŠ oziroma SŠ.

Člen 12

Zaključek Šolskega plesnega festivala na državnem nivoju predstavlja ples. Namenjen je zabavi, druženju in spoznavanju plesa za vse učence oz. dijake iz Slovenije. Ples se organizira po zaključku tekmovanja za OŠ posebej in za SŠ posebej. Oba plesa se vršita po zaključku plesnega tekmovanja v okviru festivala. Ples poteka podobno kot na šolskem in regijskem nivoju.

3. VODSTVO PRIREDITVE FESTIVALA

Člen 13

Vodstvo tekmovanja je sestavljeno iz predstavnikov izvajalca plesnega festivala (kot je našteto v členu 1) in predstavnikov izvajalca strokovnega dela festivala (kot je našteto v členu 1). Vodstvo tekmovanja sestavljajo najmanj 3 člani. Povezovalec programa prireditve načeloma ni član vodstva prireditve festivala, je pa dovoljeno delo povezovalca programa opravljati tudi vodji prireditve festivala. Vodstvo prireditev festivala je odgovorno za nemoten potek prireditve festivala v skladu s tem pravilnikom, predvsem pa za:

 • točno evidenco nastopajočih tekmovalcev,
 • pravočasno objavo tekmovalnih skupin,
 • pravilen potek prireditve Šolskega plesnega festivala,
 • pravilen izračun rezultatov,
 • javno razglasitev rezultatov,
 • podelitev diplom, pokalov in nagrad,
 • primerno organizacijo plesa ob zaključku festivala.

4. KOLEDAR PRIREDITEV FESTIVALA

Člen 14

Pred koncem šolskega leta oblikuje Odbor za Šolski plesni festival pri PZS koledar prireditev festivala za naslednje šolsko leto. Za prireditve Šolskega plesnega festivala na nivoju šole in področij (regij) se določi časovno obdobje znotraj katerega morajo biti izpeljane prireditve festivala po vsej Sloveniji. Za državno - finalno tekmovanje se določi fiksen datum.

Sprejeti koledar prireditev festivala se lahko spremeni le, če to zahtevajo splošni interesi Šolskega plesnega festivala (šolski koledar, zasedenost športnega objekta,...). o tem odloča Odbor za šolski plesni festival pri PZS skupaj z zainteresiranimi šolami.

5. RAZPIS PRIREDITEV FESTIVALA

Člen 15

Pred koncem šolskega leta objavi Zavod za šport Slovenije v Informatorju Šport mladih Razpis Šolskega plesnega festivala za naslednje šolsko leto. V razpisu so opredeljeni, poleg predpisanih tekmovalnih plesov, tudi končni datumi prijav na tekmovanja vseh nivojev in ime koordinatorja tekmovanj. Na razpis se prijavijo zainteresirane OŠ in SŠ. Odbor za šolski plesni festival pri PZS v sodelovanju s koordinatorjem ŠPF lahko objavi tudi razpis, na katerega se prijavijo zainteresirane organizacije ali posamezniki za izvedbo prireditev festivala na občinskem, področnem in državnem nivoju. Izbrani organizator je dolžan poslati razpis za prireditev festivala, ki mu je bila poverjena, po spodaj opisanih pravilih. Razpis plesnega festivala mora vsebovati:

 • ime prireditelja,
 • vrsto prireditve festivala,
 • kraj, datum in čas prireditve,
 • tekmovalne kategorije, za katere velja prireditev festivala,
 • število sodnikov,
 • urnik in potek prireditve festivala,
 • rok in naslov za prijavo.

Razpis mora biti poslan s strani prireditelja festivala vsem šolam, ki so se v roku prijavile v sistem Šolskega plesnega festivala. Za občinski in področni nivo je potrebno razpis poslati samo šolam, prijavljenim v določeni občini oz. področju. Za državni nivo je potrebno razpis poslati samo šolam, katerih tekmovalci so se kvalificirali na državno tekmovanje. Razpis je potrebno poslati vsaj 14 dni pred tekmovanjem.

6. EVIDENTIRANJE TEKMOVALCEV

Člen 16

Vsi tekmovalci morajo biti evidentirani pri vodstvu Šolskega plesnega festivala na šolskem nivoju vsaj 10 dni pred festivalom. evidentiranje se izvede s pomočjo Šolskega tekmovalnega kartona. Vodstvo Šolskega plesnega festivala na šolskem nivoju te podatke posreduje Odboru za Šolski plesni festival pri PZS, ki vodi evidence za potrebe tekmovanj na občinskih, področnih in na državnem nivoju.

7. OBVEZNOSTI IZVAJALCA PRIREDITVE FESTIVALA

Člen 17

Izvajalec je dolžan poslati razpis v skladu s 15. členom tega pravilnika in:

 • zagotoviti vodenje prireditve festivala po tem pravilniku,
 • zagotoviti plesne sodnike,
 • zagotoviti prostor za prireditev primerne velikosti,
 • poskrbeti za primerno ogrevano in zračeno dvorano ter prepovedati kajenje,
 • zagotoviti primerno ozvočenje, avdio opremo in glasbo za normalno izvedbo prireditve festivala,
 • zagotoviti potrebne obrazce za izračun rezultatov,
 • javno objaviti štartno listo nastopajočih,
 • po končani prireditvi festivala predati rezultate predstavniku PZS, da jih PZS pošlje vsem
 • sodelujočim šolam,
 • zagotoviti prostor za računsko službo, ki ni dostopen nepooblaščenim osebam in tekmovalcem,
 • pripraviti priznanja in nagrade za tekmovalce primerne nivoju prireditve festivala, še zlasti na
 • državnem prvenstvu,
 • zagotoviti službo prve pomoči na prireditvi festivala,
 • na prireditvi festivala zagotoviti redarje, ki skrbijo za red in disciplino pred, med in po
 • prireditvi festivala,
 • zagotoviti primernega napovedovalca oz. moderatorja, ki je sposoben voditi prireditev festivala
 • neprekinjeno in na primerni ravni,
 • zagotoviti vse ostale pogoje za nemoten potek prireditve festivala.

Izvajalec prireditve festivala, skupaj s Plesno zvezo Slovenije in izvajalci strokovnega dela festivala zagotovi finančna sredstva za izvedbo prireditve festivala. Izvajalec prireditve festivala zagotovi tehnično ekipo, ki je na voljo vodstvu prireditve festivala. Sestavljena mora biti tako, da lahko nemoteno izvaja operativne naloge, zlasti pa povezovanje programa, sprejem udeležencev in tekmovalcev, razdelitev štartnih številk, razdeljevanje in zbiranje sodniških listkov, objavo rezultatov ipd.

Člani računske službe in delegat prireditve morajo biti na prireditvi festivala prisotni najmanj 60 minut pred predvidenim začetkom prireditve festivala.

8. SOJENJE

Člen 18

Tekmovanje v okviru Šolskega plesnega festivala sodijo sodniki po veljavnih plesnih kriterijih, ki jih določajo tekmovalni pravilniki PZS. Sodnike za sojenje vseh prireditev v okviru Šolskega plesnega festivala določa Odbor za šolski plesni festival pri PZS. sodnike določi v sodelovanju z organizatorjem prireditve. Sodniška ekipa je sestavljena praviloma iz članov Združenja plesnih sodnikov Slovenije, lahko pa je sestavljena tudi iz šolskih pedagoških delavcev, strokovnih članov ZPVUTS (plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev) ter bivših in aktivnih tekmovalcev, registriranih pri tekmovalnih sekcijah PZS. Odbor določi za vsako prireditev festivala enega rezervnega sodnika in glavnega (predsedujočega) sodnika, ki je lahko eden izmed sodnikov, določenih za sojenje ali za rezervo. Glavni sodnik na prireditvi festivala skrbi za koordinacijo dela znotraj sodniške ekipe in za potrebne stike z delegatom, imenovanim s strani Odbora za šolski plesni festival pri PZS.

PZS praviloma enkrat letno organizira strokovni seminar za sodelujoče pri izvedbi projekta Šolskega plesnega festivala: organizatorje, plesne učitelje, plesne sodnike. Na podlagi udeležbe na seminarju se lahko oblikuje tudi listo sodnikov, ki sodijo na tekmah Šolskega plesnega festivala.

Člen 19

Število sodnikov mora biti neparno in sicer:

 • najmanj trije sodniki na šolskem nivoju,
 • najmanj pet sodnikov na občinskem, področnem oz. državnem nivoju.

Člen 20

Sodniki ocenjujejo tekmovalce po kriterijih za ocenjevanje plesnih tekmovanj, ki veljajo pri PZS. Delegat, ki nadzoruje prireditev s strani Odbora za šolski plesni festival pri PZS, mora zagotoviti, da so sodniški listki za sodnike pripravljeni za vsako kategorijo posebej. Ko sodnik prejme listek, morajo biti vanj vneseni vsi podatki, razen ocen in podpisa sodnika.

Člen 21

Ocenjevanje je na vseh prireditev festivala v vseh krogih tajno. Odbor za šolski plesni festival pri PZS sme odločiti, ali je ocenjevanje v finalu javno, kar mora biti navedeno v razpisu prireditve. Zato mora biti takšna odločitev sprejeta pred potekom roka za objavo razpisa za določeno prireditev festivala.

9. IZRAČUN REZULTATOV

Člen 22

Za izračun rezultatov se na vseh prireditvah festivala uporablja sistem za izračun rezultatov plesnih prireditev festivala, ki je opisan v navodilih Potek tekmovanj ŠPF, ki je priloga k temu pravilniku. Izračun rezultatov izvaja računska služba pri PZS, le na šolskih prireditvah festivala lahko to izvaja vodja tekmovanja.

Člen 23

Rezultati tekmovanja v okviru Šolskega plesnega festivala se objavijo, ko jih na prireditvi pregleda in s podpisom potrdi delegat Odbora za šolski plesni festival pri PZS. Rezultati so dokončni, če se v roku 8 dni od objave nanje nihče ne pritoži. Morebitno pritožbo mora obravnavati Odbor za šolski plesni festival pri PZS v roku 8 dni od dneva vložitve. Svoje ugotovitve mora sprejeti v najkrajšem možnem roku in z njimi seznaniti vlagatelja pritožbe.

10. PRAVICA IN PREPOVED NASTOPA

Člen 24

V sistemu tekmovanj Šolskega plesnega festivala na vseh nivojih (šolskem, občinskem, področnem in državnem) smejo nastopiti le redno vpisani posamezniki šole in le v svoji tekmovalni (starostni) kategoriji. Tekmujejo lahko posamično, v parih in ekipno, pri čemer šolske ekipe ne smejo biti okrepljene z učenci in učenkami oziroma dijaki in dijakinjami drugih šol.

Tekmovalci, ki so registrirani kot aktivni tekmovalci v okviru tekmovalnih sekcij PZS (standardni in latinskoameriški plesi, rock'n'roll in show plesi) pod nobenim pogojem ne smejo tekmovati na tekmovanju v okviru festivala, lahko pa sodelujejo pri vseh ostalih dejavnostih Šolskega plesnega festivala.

Vrsta in izgled oblačil na tekmovanjih ŠPF ni predpisana, so pa prepovedana enotna oblačila in plesne obleke, ki jih uporabljajo registrirani tekmovalci PZS. Enotna oblačila z napisi OŠ in SŠ so dovoljena.

Tekmovalci morajo dvigniti štartne številke najmanj 30 minut pred terminom, ki je v razpisanem urniku objavljen kot pričetek tekmovanja v okviru Šolskega plesnega festivala, sicer jih organizator ni dolžan vključiti v tekmovanje.

Člen 25

Tekmovalcu se prepove nastop, če krši katerikoli člen tega pravilnika ali če je pod vplivom alkohola ali mamil.

11. DOPING IN MAMILA

Člen 26

Doping je strogo prepovedan. Doping je uporaba ali razpečevanje sredstev, ki so prepovedana preko pravil Mednarodnega olimpijskega komiteja. Prekršek je tudi sodelovanje oz. spodbujanje drugih oseb pri uporabi drog in kršitvah pravil o dopingu.

12. KONČNE DOLOČBE

Člen 27

Vsi tekmovalci morajo biti zavarovani v okviru šole ali kako drugače, saj vadijo in tekmujejo na lastno odgovornost.

Člen 28

Morebitne disciplinske prijave vezane na izvedbo projekta Šolskega plesnega festivala se rešujejo v skladu z določili Disciplinskega pravilnika šolskih športnih tekmovanj Zavoda za šport Slovenije.

Člen 29

Sestavni del tega Pravilnika za šolski plesni festival so tudi posebne priloge (Šolski tekmovalni karton, Koledar prireditev festivala, navodila Potek tekmovanj ŠPF ipd.), ki jih na predlog Odbora za šolski plesni festival potrdi Izvršni odbor Sekcije za plesno rekreacijo pri PZS.

Člen 30

Glede nejasnosti pri tolmačenju določb tega Pravilnika odloča na prvi stopnji Strokovni odbor za rekreativni ples pri PZS-ZPVUTS ali izvršni odbor sekcije za plesno rekreacijo pri PZS, na drugi pa predsedstvo PZS.

Člen 31

Ta pravilnik je bil vsebinsko sprejet na skupni seji predsedstva PZS in upravnega odbora ZPVUTS dne 26.12.2000, spremenjen in dopolnjen pa na sejah predsedstva PZS in UO ZPVUTS dne 31.5.2001, 20.6.2001, 29.9.2003 in 6.9.2005. Pravilnik ŠPF z vsemi dopolnili velja od 06.09.2005 dalje.

13. OSTALA PRAVILA KI JIH DOLOČA ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE