Člen 1

Državne reprezentance za posamezne tekmovalne discipline in starostne kategorije se formirajo na podlagi nominacije kandidatov za reprezentance, ki jo najmanj enkrat letno izvede pristojni organ tekmovalne sekcije ali predsedstva PZS. Nominirani kandidati postanejo člani reprezentance s podpisom pogodbe, s katero sprejmejo pravice in obveznosti, ki jih določa ta pravilnik in drugi akti PZS.

Člen 2

Obveznosti in pravice PZS, ki jih uresničujejo pristojni organi PZS in njenih sekcij, so zlasti:

 1. Izdelava programov delovanja državnih reprezentanc za posamezne tekmovalne discipline za določeno časovno obdobje (vsebinski, terminski, strokovni, finančni plani delovanja reprezentanc) in zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za delovanje reprezentanc v skladu s sprejetimi finančnimi plani.
 2. Nominiranje kandidatov za članstvo v državnih reprezentancah za posamezno tekmovalno zvrst in starostno kategorijo v skladu z določili in normativi, ki so opredeljeni v tekmovalnih pravilnikih posameznih tekmovalnih zvrsti in po sklepih pristojnega organa.
 3. Odvzem statusa državnega reprezentanta posameznikom, ki kršijo podpisano reprezentančno pogodbo s tem, da ne spoštujejo določil tega pravilnika in drugih pravil PZS ter sklepov pristojnih organov PZS, ki se nanašajo na tekmovalce PZS na splošno ali specifično na člane reprezentanc, kar posebej velja za obveznosti, kijih reprezentantom nalagajo antidopinška pravila. Pristojni organ PZS v sklepu o odvzemu statusa navede, kako je s pravicami in obveznostmi, ki so vezane na status in kako je s statusom in pravicami partnerja, kadar se status odvzame samo enemu tekmovalcu v plesnem paru.
 4. Organizacija in izvedba seminarjev in treningov državnih reprezentanc z domačimi in tujimi predavatelji in trenerji.
 5. Določanje reprezentantov in spremljevalcev mladoletnih tekmovalcev na uradna prvenstva (SP, EP, WC, EC), ki potekajo v okviru svetovne plesne zveze.
 6. Povrnitev stroškov državnim reprezentantom in spremstvu ob udeležbah na uradnih tekmovanjih v skladu z določili veljavnih Pravilnikov o povrnitvi stroškov državnim reprezentantom in spremstva.
 7. Opravljanje administrativnih opravil vezanih na izvedbo treningov državnih reprezentanc, prijave reprezentantov na uradna tekmovanja, vodenje arhiva doseženih rezultatov reprezentantov, izvajanje postopkov kategorizacije tekmovalcev pri Olimpijskem komiteju Slovenije, dajanje poročil MŠŠ, FŠO ipd.
 8. Izvajanje ostalih aktivnost na podlagi odločitev pristojnih organov PZS.
Člen 3

Obveznosti in pravice plesnega kluba, katerega član je državni reprezentant, so zlasti:

 1. Koordinira izmenjavo informacij, vezanih na delo državnih reprezentanc, med PZS in reprezentanti in poskrbi, da so reprezentanti seznanjenimi s pravili PZS in pristojne mednarodne plesne zveze.
 2. Izdelava programov dela in poročanje o realizaciji programov dela posameznih reprezentantov v okviru kluba, če to zahteva PZS.
 3. Namensko in racionalno koriščenje dotacijskih sredstev v primeru nakazila le teh s strani PZS za posamezne reprezentante, v namen izvedbe programov oz. povrnitve stroškov vezanih na izvedbo programov ali ob udeležbah reprezentantov in spremstva na tekmovanjih.
 4. Trenerji, ki so v klubu pristojni za delo s člani reprezentance, imajo pravico do brezplačne udeležbe na skupinskih treningih reprezentance.
Člen 4

Obveznosti in pravice člana državne reprezentance so zlasti:

 1. Pravica do povrnitve stroškov za udeležbo na tekmovanjih v skladu s Pravilnikom PZS o povrnitvi stroškov reprezentantom, in sicer na podlagi ustrezno izpolnjenega Poročila s tekmovanja in Zahtevka za povrnitev stroškov z vsemi potrebni dokazili - računi.
 2. Obvezna udeležba na vseh reprezentančnih treningih in ostalih aktivnostih reprezentantov, na katere je vabljen s strani PZS. Odsotnost je mogoča samo v primeru višje sile ali bolezni, o čemer mora reprezentant predložiti pisno dokazilo (npr. zdravniško potrdilo v primeru bolezni ali poškodbe). Udeležba na plesnem tekmovanju je lahko razlog za odsotnost na reprezentančni aktivnosti samo v primeru, ko jo vnaprej odobri pristojni organ PZS. Član reprezentance je dolžan morebitno upravičeno odsotnost na aktivnostih reprezentance, za katere je dobil vabilo, sporočiti pisno oz. z elektronsko pošto, ali SMS sporočilom na naslov oz. telefonsko številko, navedeno v pogodbi.
 3. Izdelava morebitnih poročil o aktivnostih v vlogi člana državne reprezentance, ki jih zahteva pristojni organ PZS.
 4. Obvezna udeležba na tekmovanjih, na katera je delegiran s strani PZS kot član državne reprezentance. Svojo udeležbo na omenjenih tekmovanjih je reprezentant dolžan pisno potrditi v roku, ki ga določi pooblaščena oseba PZS.
 5. Nastopi na promocijskih aktivnostih PZS, če tako zahtevo poda organ, ki je pristojen za delo z reprezentanco, katere član je reprezentant. Plesni par je dolžan v obdobju enega leta brezplačno nastopiti na promocijskih aktivnostih največ trikrat. Odklonitev nastopa je mogoča samo v primeru višje sile (poškodba oz. bolezen - zdravniško potrdilo ali istočasna udeležba na tekmovanju, na katerega je bil reprezentant predhodno delegiran s strani pristojnega organa PZS). Ob nastopu pripada plesnemu paru povrnitev potnih stroškov v višini veljavnega cenika PZS. Evidenco o opravljenih nastopih vodi organ PZS, pristojen za delo z reprezentanco. Ko plesni par nastopi na treh brezplačnih promocijskih aktivnostih, je za vse nadaljnje nastope upravičen do honorarja v dogovorjeni višini s pooblaščenim organizatorjem s strani PZS.
 6. Promocija reprezentance in PZS ob priložnostih intervjujev in reportaž na TV, RA, v tiskanih medijih ipd.
 7. Delovanje v skladu s pravili PZS (Statut, Tekmovalni, Registracijski in Disciplinski pravilnik PZS), s pravili mednarodne plesne zveze, s pravili Olimpijskega komiteja Slovenije - še posebej s Pravilnikom o antidopingu, Kodeksom Reprezentance PZS in v skladu s sklepi pristojnih organov PZS.
 8. Ažurni odgovori na sporočila PZS, ki terjajo odgovor in pisno obveščanje pisarno PZS o spremembah svojih kontaktnih podatkov (poštni naslov, elektronski naslov, telefon).
Člen 5

PZS omogoča članom državnih reprezentanc sodelovanje v delu državnih reprezentanc praviloma brez finančne obveznosti participacije kritja stroškov za izvedbo programov. V primeru, da plesni par ne izpolnjuje določil tega Pravilnika in podpisane pogodbe, lahko PZS plesnemu paru določi delno ali celotno participacijo kritja stroškov.

V primeru nenamenskega in neracionalnega koriščenje dotacijskih sredstev, ki jih PZS nakaže klubu za delo posameznih reprezentantov, je plesni klub na podlagi ugotovitve in sklepa PZS dolžan nenamensko porabljeni del sredstev vrniti PZS, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nenamensko uporabljenih sredstev.
Člen 6

Ta pravilnik je začel veljati z dnem sprejetja na 15. seji predsedstva PZS, dne 11.1.2007, in se objavi na spletni strani PZS. Za tolmačenje nejasnosti pri uporabi tega pravilnika je pristojno Predsedstvo PZS.


Predsednik:
Drago Šulek