Člen 1
Registracijski pravilnik določa način vodenja evidence plesnih organizacij, ki so članice Plesne zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS) ter način registracije tekmovalcev, sodnikov in strokovnih delavcev (plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev).


Člen 2
Za registracijo in vodenje evidence članic PZS je pristojno predsedstvo PZS, za registracijo tekmovalcev izvršni odbori sekcij, za registracijo plesnih sodnikov upravni odbor Združenja plesnih sodnikov Slovenije (ZPSS), za registracijo strokovnih delavcev pa upravni odbor Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije (ZPVUTS). ZPVUTS je pristojno tudi za registracijo tistih profesionalnih tekmovalcev, za katere se registracija ne vodi v nobeni od tekmovalnih sekcij PZS.

Za registracijo tekmovalcev imenujejo izvršni odbori sekcij registracijski organ (komisijo, športnega direktorja, strokovnega sodelavca).

Predsedstvo PZS poskrbi za organizacijo vseh strokovnih opravil, potrebnih v zvezi z registracijo in je pristojno za razlago tega pravilnika.


Člen 3
Postopek za sprejem plesnih organizacij v članstvo PZS je določen v statutu PZS. Ko je plesna organizacija (PO) veljavno sprejeta v članstvo, se vpiše v evidenco članic PZS, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. naziv in naslov PO s telefonsko in telefaks številko,
2. ime, naslov in telefonsko številko osebe, pooblaščene za zastopanje PO
3. sekcije dejavnosti PZS, v katerih PO deluje:
a) sekcija za standardne in latinskoameriške plese (SLP)
b) sekcija za akrobatski rokenrol (RNR)
c) sekcija za moderne tekmovalne plese (MTP)
d) sekcija za plesno rekreacijo (PR),
4. datum sprejema PO v članstvo PZS,
5. upravni organ, ki je izvedel registracijo PO, številko odločbe upravnega organa o vpisu v register društev in datum izdaje odločbe o vpisu v register društev,
6. matično številko PO in številko standardne klasifikacije dejavnosti,
7. davčno številko PO.

Člen 4
Pri registraciji tekmovalcev ločimo:
a) prvo registracijo, ko se tekmovalec registrira prvič,
b) podaljšanje registracije, kadar že registrirani tekmovalec podaljša oz. obnovi svojo registracijo,
c) spremembo registracije, kadar že registrirani tekmovalec menja PO.

Veljavnost prve registracije in spremembe traja od dneva vpisa v register do 31. decembra tekočega leta, podaljšanje registracije pa velja od 1. januarja do 31. decembra v letu za katerega je podaljšana.

Člen 5
Ob registraciji tekmovalca je treba PZS plačati predpisano registracijsko pristojbino - takso, ki jo določa predsedstvo PZS.

Registracijsko takso poravna plesna organizacija, katere član je tekmovalec.

Plačilo mora biti izvršeno pred nastopom tekmovalca na tekmovanju oz. v roku, navedenem na računu za poravnavo registracijske pristojbine, ki ga PZS izstavi plesni organizaciji.

Registracija postane veljavna šele s plačilom registracijske pristojbine. Če tekmovalec brez veljavne registracije nastopi na tekmovanju, njegova uvrstitev ni veljavna oz. je avtomatično razveljavljena.

Člen 6
V register tekmovalcev morajo biti vpisani najmanj naslednji podatki:

 • priimek in ime tekmovalca
 • datum in kraj rojstva
 • spol
 • naslov stalnega prebivališča
 • enotna matična številka tekmovalca
 • številka kartice zdravstvenega zavarovanja
 • naziv plesne organizacije, katere član je tekmovalec
 • tekmovalna sekcija
 • podatki o starostni kategoriji in tekmovalnem razredu
 • podatki, pomembni za napredovanje

V register tekmovalcev se lahko vpišejo tudi drugi podatki, kot so e-pošta, telefon, davčna številka, komentarji in podobno.

Podatki o tekmovalcih, ki so vpisani v register, se smejo uporabljati samo za namen, za katerega so bili zbrani.

Plesna orgranizacija je dolžna sproti ažurirati podatke (priimek in ime, naslov) svojih že registriranih tekmovalcev v registracijskem on-line programu PZS.


Člen 7
Plesna organizacija mora predložiti zahtevek za prvo registracijo tekmovalca na predpisanem obrazcu, ki vsebuje tudi osebno izjavo tekmovalca, podpis tekmovalca (ali starša, če je tekmovalec mladoleten) ter žig in podpis odgovorne osebe plesne organizacije.


Člen 8
Zahtevek za podaljšanje registracije vloži plesna organizacija preko on-line registracijskega programa. Zahtevek mora biti vložen pred nastopom tekmovalca na tekmovanju.


Člen 9
Pri spremembi registracije zaradi prestopa iz prejšnje (dotedanje) v drugo plesno organizacijo se lahko tekmovalec registrira:

a) takoj, ob predložitvi izpisnice iz dotedanje plesne organizacije,
b) brez izpisnice, po preteku 6 mesecev od zahtevka za prestop iz ene v drugo plesno organizacijo:

 • kot datum, od katerega začne teči 6-mesečni prestopni rok, se šteje datum, ko je pristojni registracijski organ PZS prejel kopijo zahtevka, s katerim tekmovalec od dotedanje plesne organizacije, zahteva izpisnico,
 • v 6-mesečnem roku od zahtevka za izdajo izpisnice mora dotedanja plesna organizacija omogočiti tekmovalcu prijavo in udeležbo na vseh tekmovanjih, ki se jih ima pravico udeležiti.
Člen 10
Tekmovalec je lahko registriran le za eno plesno organizacijo, ki jo zastopa na vseh domačih in tujih tekmovanjih.

V primeru iz 11. člena tega pravilnika sme tekmovalec sodelovati v ekipi tekmovalcev iz več plesnih organizacij kot član državne reprezentance.

Za nastope na uradnih tekmovanjih in/ali festivalih v tujini v kategorijah, v katerih tekmujejo skupine (sestavljene iz treh ali več tekmovalcev), lahko plesna organizacija posodi tekmovalca drugemu klubu. O posoji tekmovalca mora obstajati pisni dogovor, v katerem je določen čas posoje ter morebitne medsebojne obveznosti.

O posojanju tekmovalcev morata plesni organizaciji obvestiti registracijski organ in dobiti njegovo soglasje.

Posojenega tekmovalca nova plesna organizacija ne sme odstopiti tretji plesni organizaciji.


Člen 11
V kategorijah, v katerih tekmujejo skupine (sestavljene iz treh ali več tekmovalcev) in je na državnem prvenstvu v posamezni disciplini zaradi majhnega števila tekmovalnih skupin izveden samo en tekmovalni krog (finale), lahko izvršni odbor sekcije za tekmovanja na mednarodni ravni določi selektorja, ki lahko sestavi ekipe s tekmovalci iz več plesnih organizacij. Za to potrebuje selektor pisno soglasje vseh plesnih organizacij udeleženih v tej kategoriji in disciplini.


Člen 12
Če za izvedbo postopka registracije ni zadržkov, prejme tekmovalec tekmovalno legitimacijo. Obliko tekmovalne legitimacije določi predsedstvo PZS.


Člen 13
PZS registrira samo tekmovalce, ki so člani članic PZS.


Člen 14
Kot člani članic PZS se lahko pri PZS registrirajo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani tudi tuji državljani, ki imajo pravico nastopa na tekmovanjih po pravilih in tekmovalnem koledarju PZS in ustrezne mednarodne plesne organizacije.


Člen 15
Prireditelj tekmovanja, ki kljub opozorilu vodje računske službe PZS oz. delegata PZS dovoli na tekmovanju tekmovati tekmovalcu brez veljavne registracije, krši določbe tega pravilnika, zato se prireditelja in odgovorno osebo prireditelja prijavi na disciplinsko komisijo PZS. Prijavo opravi IO sekcije na podlagi poročila delegata PZS.


Člen 16
Registracijo plesnih sodnikov vodi ZPSS.

V registru sodnikov se vodijo vsi plesni sodniki, ki so opravili sodniški izpit. Register vsebuje osebne podatke, podatke o plesni zvrsti, za katero je sodnik usposobljen, podatke o kategorizaciji ter članstva v ZPSS.

ZPSS pred koncem koledarskega leta vsem plesnim organizacijam posreduje veljavne licenčne liste sodnikov po plesnih zvrsteh za naslednje leto, oziroma podatke objavi na spletni strani PZS.


Člen 17
Registracijo strokovnih delavcev (plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev) vodi ZPVUTS.

V registru se vodijo vsi strokovni delavci, ki so si pridobili diplomo strokovne usposobljenosti oz. izobrazbe v skladu s pravili ZPVUTS. Register vsebuje osebne podatke, podatke o smeri in nivoju strokovne usposobljenosti oz. izobrazbe ter članstva v ZPVUTS.

ZPVUTS enkrat letno vsem plesnim organizacijam posreduje veljavno licenčno listo strokovnih delavcev, oziroma podatke objavi na spletni strani PZS.

ZPVUTS ločeno vodi registracijo tekmovalcev, ki v skladu s pravili ZPVUTS tekmujejo izven tekmovalnih sistemov, ki veljajo za tekmovalne sekcije PZS in preko članstva PZS v ustreznih mednarodnih zvezah tekmovalnega plesa tudi mednarodno.


Člen 18
O vseh nejasnostih v zvezi z registracijo tekmovalcev, zlasti v primerih, ki niso navedeni v tem pravilniku, odloča organ, pristojen za registracijo.

Tekmovalec, kateremu je bil zavrnjen zahtevek za registracijo, pošlje pritožbo v 8 (osmih) dneh po izdanem sklepu organu pristojnem za registracijo, če meni da so kršene določbe tega pravilnika.

Proti odločitvam registracijskega organa je možen ugovor na višji organ, ki je izvršni odbor sekcije. Vsi organi morajo reševati pritožbo na svoji prvi naslednji redni seji.

V primeru ugovora na odločitev izvršnega odbora sekcije je zadnji organ, ki odloča o registraciji tekmovalcev, predsedstvo PZS. Sklep tega organa je dokončen.


Člen 19
Ta pravilnik je bil sprejet na seji predsedstva PZS dne 30.07.2010 in dopolnjen na seji predsedstva PZS dne 14.12.2010. Veljati začne z dnem 01.01.2011. Takrat preneha veljati Registracijski pravilnik ZPOS z dne 16.03.1997.Predsednik PZS:
mag. Drago Šulek