DISCIPLINSKI PRAVILNIK ZPSS

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Disciplinski pravilnik (v nadaljevanju Pravilnik) Združenja plesnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPSS) ureja odgovornost:

· uradnih oseb in sodnikov

za storjene kršitve:

· statuta,

· pravilnikov

· pogodb

· sklepov organov ZPSS

· kodeksov

· aktov mednarodnih krovnih organizacij, ki jih mora ZPSS kot njihova članica spoštovati

· drugih aktov ZPSS in njenih organizacij

2. člen

Pravilnik ureja tudi odgovornost za storjene disciplinske kršitve pri:

· nadzoru tekmovanj

· spremljanju tekmovanj

· obveščanju s tekmovanj

3. člen

Pravilnik določa tudi disciplinske sankcije, organe za ugotavljanje disciplinske odgovornosti, pogoje in postopek za ugotavljanje odgovornosti ter izrekanja kazni.

4. člen

Strokovno-administrativna dela za potrebe disciplinskega organa izvaja pisarna PZS.

5. člen

Nepoznavanje statuta, pravilnikov, pogodb in sklepov organov ZPSS, kodeksov in drugih aktov ne izključuje disciplinske odgovornosti in ni razlog za nekaznovanje, v kolikor so bili predpisi, pogodbe oziroma sklepi organov objavljeni na spletni strani ZPSS ali pa je bil kršitelj z njihovo vsebino neposredno seznanjen oziroma o njih obveščen.

UO in sodniške komisije so dolžne svoje člane obveščati o vsebini vseh sprejetih aktov, zapisnikov in drugih pomembnih pisanj ZPSS, ki niso objavljene na spletni strani ZPSS.

Naknadni izstop iz ZPSS ni ovira za dokončanje disciplinskega postopka.

6. člen

Odgovornost za storjeno disciplinsko kršitev obstoji, če je bila kršitev storjena z naklepom ali iz malomarnosti.

7. člen

Kršitelja se kaznuje tudi za poskus kršitve in sicer tako, kot če bi kršitev dokončal, lahko pa se kaznuje mileje (poskus).

8. člen

Kdor komu naklepoma pomaga pri izvršitvi kršitve, se kaznuje, kakor da bi ga sam storil, sme pa se kaznovati tudi mileje (pomoč).

Kdor drugega naklepoma napelje k storitvi kršitve se kaznuje, kakor da bi ga sam storil (napeljevanje).

9. člen

Če je oseba storila večje število kršitev, disciplinski sodnik obravnava vsako kršitev posebej, nato pa izreče enoten disciplinski ukrep. Izrečeni disciplinski ukrep ne sme biti večji od maksimuma za posamezno vrsto disciplinskega ukrepa.

10. člen

Nihče ne more biti odgovoren za kršitev, če ni imel možnosti se o očitani kršitvi izjasniti ustno na zapisnik ali s pisno izjavo.

Če kršitelj, ki je bil pravilno vabljen, ne pride na zaslišanje oziroma pravočasno ne poda pisne izjave na pravilno vročeno vabilo, lahko disciplinski organ sprejme odločitev na osnovi drugih zbranih podatkov brez njegove prisotnosti.

II. DISCIPLINSKI ORGANI

11. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani, ki jih voli zbor za dobo treh let in so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.

Predsednik in člani disciplinske komisije so za svoje delo odgovorni zboru ZPSS.

12. člen

Disciplinski organ sestoji iz disciplinskega sodnika na I. stopnji ter disciplinskega senata v sestavi treh članov na II. stopnji.

Na I. stopnji vodi disciplinski postopek disciplinski sodnik, ki ga izmed članov disciplinske komisije določi njen predsednik.

Organ II. stopnje je disciplinski senat v sestavi predsednika in dveh članov disciplinske komisije.

13. člen

Predsednik disciplinske komisije je dolžan voditi evidenco disciplinskih postopkov in pravnomočno izrečenih disciplinskih ukrepov.

Evidenca disciplinskih ukrepov obsega: osebne podatke o kršiteljih, podatke o izrečenih in izvršenih disciplinskih ukrepih ter pogojnih sankcijah, oziroma druge podatke, ki se nanašajo na izvrševanje disciplinskih ukrepov.

14. člen

Vse kazni, razen kazni prepovedi opravljanja funkcije, se brišejo po izteku 3 (treh) let od dneva, ko je kazen potekla, pod pogojem, da medtem ni bil storjena nova disciplinska kršitev.

15. člen

Predsednik disciplinske komisije in disciplinski sodnik morata po uradni dolžnosti paziti na zastaranje disciplinskega postopka.

16. člen

Vabilo na obravnavo, odločba I. stopnje in odločba II. stopnje se vročajo naslovniku osebno.

Kadar ima kršitelj zakonitega zastopnika ali pooblaščenca se vročajo pisanja njemu.

III. DISCIPLINSKI UKREPI

17. člen

Za disciplinske kršitve se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:

· denarna kazen

· suspenz (časovna prepoved, udeležbe in opravljanja funkcije na tekmovanjih doma in v tujini, časovna prepoved vodenja izobraževanja v okviru ZPSS)

· izključitev iz ZPSS

18. člen

Suspenz in izključitev se smeta izreči samo kot glavni kazni.

Denarna kazen se sme izreči kot glavna in tudi kot stranska kazen. Kot stranska kazen se sme denarna kazen izreči pri kršitvah, vsebovanih v členu 25 in členu 26.

19. člen

Denarna kazen se izreče:

· plesnemu sodniku - članu ali članici ZPSS v razponu najmanj 100,00 (sto) EUR in največ 500,00 (petsto) EUR.

20. člen

Sklep o izreku denarne kazni mora vsebovati vsa potrebna navodila za izvedbo plačila (naslov podatke o banki, transakcijskem računu in sklicu prejemnika plačila).

Če kršitelj poravna denarno kazen v roku 8 dni od prejema sklepa o izrečeni kazni, se šteje kazen za poravnano s plačilom polovičnega zneska. Z vložitvijo pritožbe na izrečeno kazen, se kršitelj odpove možnosti za koriščenje 50-% popusta pri poravnavi kazni.

21. člen

Suspenz se lahko izreče za dobo najmanj 3 (treh) mesecev in največ 3 (treh) let.

22. člen

Disciplinski organ lahko ob pogojih, ki so določeni s tem pravilnikom namesto disciplinskega ukrepa izreče kršitelju opozorilno sankcijo, in sicer pogojno obsodbo.

S pogojno obsodbo določi kršitelju disciplinski ukrep, ki pa ne bo izrečen, če kršitelj v času, ki ga določi disciplinski organ in ki ne sme biti krajši od 6 (šestih) mesecev in ne daljši od 1 (enega) leta (preizkusna doba), ne bo storil nove kršitve. Pogojna obsodba se sme izreči za kršitve, za katere je predpisan disciplinski ukrep denarne kazni ali suspenza.

Disciplinski organ izreče pogojno kazen, če glede na osebnost kršitelja, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjeni kršitvi, stopnjo disciplinske odgovornosti in glede na druge okoliščine, v katerih je kršitev storil, spozna, da je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal kršitev.

Disciplinski organ prekliče pogojno kazen, če kršitelj v preizkusni dobi stori kršitev, za katero je predpisan enak ali hujši disciplinski ukrep.

Pogojna obsodba se sme preklicati v preizkusni dobi. Če stori kršitelj v tem času kršitev, ki ima za posledico preklic pogojne obsodbe, pa se to z odločbo ugotovi šele po preteku preizkusne dobe, se sme pogojna obsodba preklicati najpozneje v 6 (šestih) mesecih, odkar je pretekla preizkusna doba.

IV. DISCIPLINSKE KRŠITVE

23. člen

Denarna kazen ali časovna prepoved tekmovanja ali opravljanja funkcije do 1 (enega) leta se izreče:

1. uradni osebi ZPSS na tekmovanju, ki v določenem roku ne pošlje poročila o tekmovanju

2. članu ZPSS, ki ne izvrši sklepa, dogovora ali sporazuma, doseženega v vodstvu ZPSS, ali pisnega dogovora med PZS in ZPSS na podlagi veljavnih predpisov

3. sodniku, ki z malomarnim in nevestnim poslovanjem oziroma opravljanjem dolžnosti povzroči zastoj in nepravilno delovanje organizacije

4. sodniku, ki z lažnimi izjavami zavaja organe ZPSS ali posamezne funkcionarje, da sprejmejo sklep, ki ga sicer ne bi sprejeli

5. sodniku, ki verbalno ali pisno žali, kleveta ali širi neresnične podatke o ZPSS, PO in posameznikih včlanjenih v ZPSS

6. priči - uradni osebi ZPSS, ki poda lažno izjavo, kar se ugotovi na podlagi dokazov

7. uradni osebi ZPSS in sodniku, ki se med ali po tekmovanju nešportno obnaša, neargumentirano razpravlja in daje pripombe na organizacijo in sojenje

8. sodniku, ki žali druge sodnike ali druge uradne osebe in tekmovalce na domačih in mednarodnih tekmah

9. uradni osebi, ki opravlja funkcijo pod vplivom alkohola ali narkotikov

10. sodniku, ki brez opravičljivega razloga odkloni sojenje na tekmovanju, za katerega je bil določen, zamudi ali ne pride na tekmovanje, za katerega je bil določen, pri tem pa se ne opraviči pravočasno in ne zaprosi pravočasno za zamenjavo ali če prisostvuje tekmovanju, pa na poziv pristojnega funkcionarja ZPSS odkloni sojenje na tekmovanju

11. sodniku, ki sodi na tekmovanjih, ki so prepovedana s strani ZPSS

12. sodniku ali funkcionarju, ki neutemeljeno in brez opravičljivega razloga preneha opravljati svojo funkcijo na tekmovanju in na poziv predstavnika ZPSS ali vodstva tekmovanja zavrne nadaljnje sodelovanje

13. funkcionarju, ki opravlja dolžnost predstavnika, pa ne kontrolira poteka tekmovanja

14. funkcionarju, ki z namenom pridobitve neupravičene premoženjske koristi predloži nepravilen ali neupravičen obračun potnih ali drugih materialnih stroškov

15. posamezniku, ki javno (s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja) razžali ali obrekuje (kadar kdo trdi ali raznaša kaj, kar lahko škoduje časti in dobremu imenu) ZPSS ali uradne osebe

16. osebi, pristojni za sprejemanje prijav tekmovalcev na tekmovanje, ki ve ali bi morala vedeti za prepoved nastopa, za neveljavnost registracije tekmovalca ali tekmovalne ekipe, prijavljene na tekmovanje, pa prijave ne zavrne

17. uradni osebi ZPSS na tekmovanju, če pošlje lažno poročilo s tekmovanja

24. člen

Kadar kršitelj s svojim ravnanjem (disciplinsko kršitvijo) povzroči tudi materialno škodo, jo je oškodovancu dolžan povrniti.

25. člen

Časovno prepoved tekmovanja ali opravljanja funkcije do 2 let se izreče:

1. uradni osebi ZPSS in sodniku, ki nastopi ali opravlja funkcijo pred potekom kazni

2. sodniku, ki ponavlja kršenje sodniškega kodeksa, statuta ali drugih pravil.

26. člen

Časovno prepoved tekmovanja ali opravljanja funkcije do 3 (treh) let ali izključitev se izreče:

1. sodniku, ki z darilom ali kako drugače pregovori ali vpliva na odločitve tekmovalcev, sodnikov in vodstva turnirja ali funkcionarjev, da svojih dolžnosti ne bi opravljali v duhu pravil, ali na kakršenkoli način vpliva ali sodeluje pri nameščanju rezultatov na plesnem tekmovanju

2. sodniku, ki na tekmovanju kogarkoli fizično napade

3. sodniku, ki povzroči nered, da ima ta za posledico hujše poškodbe oseb ali stvari

4. uradni osebi ZPSS in sodniku, ki sodeluje na mednarodnem tekmovanju doma ali v tujini in s svojimi nešportnimi postopki več kot očitno škoduje ugledu ZPSS

5. sodniku, ki deluje v nasprotju s statutom, kodeksom ZPSS in s takšnim delovanjem povzroči hudo materialno ali moralno škodo ZPSS ali drugemu sodniku

6. sodniku, ki ne izpolnjuje oziroma zanemarja svoje obveznosti do ZPSS in njenih organov

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK

27. člen

Disciplinski postopek se uvede na podlagi pisne prijave uradnih oseb ali registriranih plesnih organizacij, lahko pa ga uvede tudi disciplinski sodnik na lastno pobudo, na podlagi izjav prič ali po pregledu dostopne dokumentacije.

28. člen

Prijava za kršitve se mora vložiti pri pristojnem disciplinskemu organu v roku 3 (treh) mesecev od dneva, ko je bila kršitev storjena in se je zvedelo za kršitelja.

Omenjeni roki ne veljajo, če se je za kršitve izvedelo tekom drugega disciplinskega postopka ali če se je za njih iz dokumentacije in izjav prič izvedelo kasneje.

29. člen

Pisno prijavo je potrebno poslati na ZPSS ali jo neposredno vložiti pri ZPSS. Če se pošlje prijava priporočeno po pošti, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve ZPSS.

Pisna prijava se vloži pri ZPSS in naslovi na predsednika disciplinske komisije. Pisarna ZPSS je dolžna nemudoma, najkasneje v roku 3 (treh) dni, o prijavi obvestiti predsednika disciplinske komisije in mu posredovati vso razpoložljivo dokumentacijsko gradivo.

30. člen

Ko predsednik disciplinske komisije prejme prijavo, ki je hkrati zahteva za uvedbo disciplinskega postopka, s sklepom določi disciplinskega sodnika.

31. člen

Zoper sklep o določitvi disciplinskega sodnika se lahko pritoži le disciplinski sodnik, ki je bil postavljen s sklepom predsednika disciplinske komisije pri ZPSS v roku 3 (treh) dni od prejema sklepa. Pisarna ZPSS o vloženi pritožbi nemudoma, najkasneje v roku 3 (treh) dni obvesti predsednika disciplinske komisije.

V kolikor predsednik disciplinske komisije oceni, da postavljeni disciplinski sodnik zaradi opravičljivih razlogov svoje funkcije ne bo mogel opraviti, lahko kadarkoli s sklepom razreši disciplinskega sodnika in z novim sklepom določi drugega disciplinskega sodnika.

Predsednik disciplinske komisije je v primeru, če je za postopek na I. stopnji določen disciplinski sodnik, ki je član PO ali njenega člana ali članice, proti kateri se vodi postopek, s sklepom nemudoma dolžan zamenjati disciplinskega sodnika.

32. člen

Med že uvedenim disciplinskim postopkom lahko disciplinski sodnik po uradni dolžnosti razširi disciplinski postopek tudi na druge kršitve in kršitelje, če je za takšne kršitve in kršitelje izvedel v povezavi z vodenjem disciplinskega postopka.

33. člen

Disciplinski sodnik kršitelju in predlagatelju pošlje vabilo na obravnavo, ki mora vsebovati datum, uro in kraj obravnave. Vabilo, ki se vroči kršitelju mora vsebovati tudi navedbo kršitve, ki se mu očita v disciplinskem postopku. Disciplinski sodnik po potrebi povabi še priče, izvedence in druge.

Obravnavo je treba določiti tako, da ostane kršitelju zadosti časa za pripravo, vendar najmanj petnajst dni od prejema vabila.

Disciplinski sodnik začne obravnavo in razglasi predmet obravnavanja. nato ugotovi, ali so prišli vsi povabljeni; če niso, se prepriča, ali so bili v redu vabljeni in ali so opravičili svoj izostanek.

Če na obravnavo ne pride kršitelj, svojega izostanka pa kljub pravilno vročenemu vabilu ni opravičil, se obravnava lahko opravi v njegovi odsotnosti.

Disciplinski sodnik na obravnavi prebere prijavo disciplinske kršitve in druge listinske dokaze, zasliši kršitelja, priče in morebitnega izvedenca. Po potrebi disciplinski sodnik zasliši kršitelja in priče posamezno, druge pa začasno napoti iz dvorane, kjer se opravlja obravnava.

34. člen

Dajanje izjav na zahtevo disciplinskega sodnika je obvezno za priče in uradne osebe, ki bi pripomogle k rešitvi zadeve. V postopku lahko disciplinski sodnik pregleda vso ustrezno potrebno dokumentacijo na ZPSS.

35. člen

Dolžnost disciplinskega sodnika je skrbeti za red med obravnavo. Po potrebi lahko disciplinski sodnik iz dvorane začasno odstrani osebe, ki motijo obravnavo.

36. člen

O poteku obravnave se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse bistvene navedbe, izjave, zagovore, izjave prič in izvedencev ter vsa druga pomembna dejstva.

37. člen

Obravnava je tajna, razen če disciplinski sodnik, ki vodi postopek, na predlog zainteresirane osebe s sklepom odloči drugače. Zoper sklep ni pritožbe.

38. člen

Disciplinski sodnik mora nepristransko ugotoviti vsa dejstva, ki bremenijo kršitelja ali govore v njegov prid.

Disciplinski sodnik si mora prizadevati, da se opravi postopek brez zavlačevanja in onemogočiti vsako zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku.

39. člen

Disciplinski sodnik odmeri disciplinski ukrep v mejah, ki je določen s tem pravilnikom za to dejanje, glede na težo storjenega dejanja in kršiteljevo krivdo.

Pri odmeri upošteva vse okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo kazen manjša ali večja (olajševalne in obteževalne okoliščine), zlasti pa težo storjene kršitve in posledice, ali je kršitelj dejanje storil iz malomarnosti ali iz naklepa (stopnjo odgovornosti), nagibe, iz katerih je dejanje storil, okoliščine v katerih je bilo dejanje storjeno, prejšnje življenje kršitelja, njegovo obnašanje po storjenem dejanju in druge okoliščine, ki se nanašajo na kršiteljevo osebnost, v primeru kršitelja - povratnika pa tudi, ali je bilo prejšnje dejanje iste vrste kot novo, ali sta bili obe dejanji storjeni iz enakih nagibov, in koliko časa je preteklo od zadnje kršitve oziroma odločbe, v kateri je bila kršitelju izrečen eden od disciplinskih ukrepov.

40. člen

Kadar obstajajo nedvoumni dokazi, da je izrečeni ukrep dosegel svoj namen, lahko disciplinski organ v sestavi predsednika in dveh članov disciplinske komisije na predlog kršitelja, uradne osebe ali PO, izjemoma sprejme sklep o omilitvi ali odpravi izrečenega disciplinskega ukrepa.

Zoper ta sklep ni pritožbe.

41. člen

Disciplinski sodnik je dolžan v roku 30 (tridesetih) dni po opravljeni obravnavi sprejeti odločitev o disciplinski odgovornosti kršitelja. V primeru opravičenih razlogov se ta rok podaljša za 30 (trideset) dni.

42. člen

Disciplinski sodnik z odločbo spozna kršitelja za krivega ali pa ga oprosti.

Odločba se izda v obliki sklepa.

43. člen

Disciplinski organ kršitelja oprosti očitane kršitve:

· če kršitev, ki se mu očita, ni disciplinska kršitev po tem pravilniku

· če ni dokazano, da je kršitelj storil očitano mu kršitev

44. člen

Disciplinski sodnik izda pisno odločbo, ki mora vsebovati:

· uvod (ime disciplinskega sodnika, ki je v zadevi odločal, osebne podatke kršitelja, osebne podatke zastopnika kršitelja, kraj in čas obravnave

· izrek (osebni podatki kršitelja, vrsta in opis disciplinske kršitve z navedbo določb tega pravilnika, ki jo opredeljuje, vrsta in višina izrečenega disciplinskega ukrepa)

· obrazložitev (dejstva in dokazi na katere se opira odločba)

· pravni pouk (vsebuje navodilo o možnosti pritožbe, rok za vložitev pritožbe in pritožbeni organ, kamor se pošlje pritožba)

45. člen

Pisni odpravek odločbe I. stopnje se posreduje:

· kršitelju ali njegovemu zastopniku

· vlagatelju prijave

· PO, katere članu je ukrep izrečen

VI. PRAVNA SREDSTVA

46. člen

Zoper odločbo organa I. stopnje je možna pisna pritožba na disciplinski organ II. stopnje pri ZPSS, ki se vloži v roku 15 (petnajst) dni po prejemu odločbe.

Če se pošlje prijava priporočeno po pošti, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve ZPSS.

47. člen

Pisna pritožba mora obsegati:

1. navedbo odločbe, zoper katero se vlaga,

2. pritožbene razloge

3. izjavo ali se izpodbija v celoti (temelj odgovornosti in odmera sankcije), ali le v določenem delu

4. lastnoročni podpis pritožnika.

48. člen

Odločba I. stopnje se sme izpodbijati zaradi:

1. bistvene kršitve določb disciplinskega postopka

2. zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja

3. zmotne uporabe materialnega prava

49. člen

Pritožbo zoper odločbo organa I. stopnje lahko v pisni obliki vloži:

· kršitelj ali njegov zastopnik

· vlagatelj prijave

50. člen

V senatu ne more sodelovati disciplinski sodnik, ki je o zadevi odločal na I. stopnji.

51. člen

Organ II. stopnje lahko na seji ali na podlagi opravljene obravnave s sklepom:

· pritožbo zavrže kot prepozno, nedovoljeno ali nepopolno

· pritožbo zavrne kot neutemeljeno in potrdi odločbo organa I. stopnje

· razveljavi to odločbo in pošlje zadevo organu I. stopnje v ponovno obravnavo

· razveljavi odločbo I. stopnje in spremeni odločbo I. stopnje

52. člen

Pritožba je nepopolna, če ne vsebuje sestavin iz 1. in 4. točke 44. člena.

53. člen

Pritožbeni postopek mora biti končan najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od konca pritožbenega roka.

54. člen

Odločba organa II. stopnje je dokončna.

VII. ZASTARANJE

55. člen

Uvedba disciplinskega postopka za kršitve zastara v 3 (treh) mesecih od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in kršitelja (subjektivni rok) oziroma v 6 (šestih) mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena (objektivni rok).

56. člen

Vodenje disciplinskega postopka ni več mogoče, če je od disciplinske kršitve preteklo več kot 2 (dve) leti.

57. člen

Izvršitev izrečenega disciplinskega ukrepa zastara v 2 (dveh) letih od dneva vročitve pisne odločbe.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

58. člen

Disciplinski postopek, ki se je pričel pred veljavnostjo tega pravilnika, se zaključi po določbah prejšnjega pravilnika, če so za kršitelja milejše.

59. člen

Vsi členi se nanašajo na moški in ženski spol, razen če je določeno drugače.

60. člen

Ta pravilnik je bil sprejet na zboru ZPSS dne 9. 1. 2016 in začne veljati takoj, to je z dnem sprejetja na zboru.

61. člen

Izjemoma v primeru nejasnosti glede postopka in definiranja kršitve se disciplinska komisija lahko poslužuje Disciplinskega pravilnika PZS, veljavnega od 10. 4. 2015.

Predsednik ZPSS

Miha Lampič