POSLOVNIK ZBORA PLESNIH SODNIKOV SLOVENIJE

(s poudarkom na volilnem zboru in vključenim kandidacijskim postopkom)

Na podlagi statuta Združenja plesnih sodnikov Slovenije (ZPSS) je Zbor Združenja dne 10.01.2015 dopolnil Poslovnik zbora sprejet na Zboru ZPSS 11.01.2014.

1. člen

Zbor ZPSS je najvišji organ ZPSS. Sestavljajo ga vsi redni, zaslužni in častni člani ZPSS.

2. člen

Zbor ZPSS je lahko redni, izredni in volilni. Sklicuje jih Upravni odbor ZPSS.

Sklic zbora z dnevnim redom, z navedbo kraja in časa mora biti poslan vsem članom najmanj 10 dni pred zasedanjem zbora.

3. člen

Redni zbor se praviloma sklicuje vsako leto na začetku leta (najkasneje do konca februarja).

4. člen

Izredni zbor se sklicuje na pobudo Upravnega odbora, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov z volilno pravico.

Zahtevi NO in 1/3 članstva se naslovita na Upravni odbor, ki mora v roku 30 dni od prejete pisne zahteve sklicati izredni zbor.

Vzrok zahteve izrednega zbora mora biti jasen in argumentiran.

Na izrednem zboru se lahko obravnava samo tema, zaradi katere je bil zbor sklican.

Drugače veljajo vsa pravila kot pri rednem zboru.

5. člen

Volilni zbor se sklicuje enkrat na tri leta. Ima naravo rednega zbora, ki opravi volitve organov. Volilni zbor je praviloma organiziran v dveh delih, in sicer:

V prvem delu je sestanek ali podzbor sodnikov vsakega področja:

- sodniki po posameznih področjih ( RNR, SLP, MTP) ločeno izvolijo predsednike in člane svojih sodniških komisij

- predlagajo svoje kandidate v nadzorni odbor in disciplinsko komisijo ZPSS

- sestanek naj bi vseboval tudi drugo pomembno tematiko za posamezno področje.

V drugem delu je skupni zbor ali na kratko zbor:

- vsi sodniki formalno potrdijo na podzborih izvoljene sodniške komisije

- volijo predsednika, sekretarja, celoten UO, celoten NO in disciplinsko komisijo

- podelijo razrešnico starim organom

- opravijo druge naloge v skladu s statutom in dnevnim redom zbora ZPSS.

Izvoljeni organi imajo triletni mandat. V primeru usklajevanja trajanja mandatov z mandati PZS, ali iz drugega tehtnega razloga, se le-to napove in potrdi najkasneje na enem zboru pred volilnim zborom in se trajanje mandatov zaradi usklajevanja lahko spremeni za eno leto (dve- ali štiriletni mandat).

6. člen

V prvem delu volilnega zbora (podzbori) morajo biti prisotni vsaj trije sodniki s posameznega področja, da so sklepi posameznega podzbora veljavni.

V drugem delu (skupni zbor ali zbor) velja, kot je zapisano v statutu.

7. člen

Kandidati za predsednika ZPSS in predsednike sodniških komisij ob sklicu volilnega zbora na poziv UO-ja predhodno napovedo svoje kandidature v roku 10 dni od poziva na naslov, ki ga določi UO (priporočeno po pošti ali elektronski naslov).

Svoj program kandidati ustno predstavijo na samem zboru oziroma podzborih, lahko pa že prej pisno v svoji kandidaturi.

Za te funkcije se lahko kandidirajo člani ZPSS sami ali jih lahko predlagajo drugi sodniki, s tem, da morajo pridobiti pisno privolitev kandidata (kar lahko dostavijo na zboru).

V primeru, če za te funkcije ni bilo najavljenega kandidata, se ga lahko, ali se sam, kandidira na samem zboru oziroma podzboru, drugače veljajo samo najavljene kandidature.

Če najavljeni kandidat ne dobi večinske podpore prisotnih sodnikov (za predsednika s. k. na

podzboru, za predsednika pa na skupnem zboru), se lahko novega kandidata prav tako predlaga na samem zboru (podzboru).

8. člen

Volitve vseh ostalih funkcij se opravijo brez najave na zboru.

9. člen

Kandidata za sekretarja ZPSS načeloma predlaga izvoljeni predsednik ZPSS, lahko pa ga predlagajo tudi drugi sodelujoči sodniki na zboru.

Kandidate za člane posameznih sodniških komisij načeloma predlagajo izvoljeni predsedniki sodniških komisij, lahko jih predlagajo tudi drugi sodelujoči sodniki na svojih podzborih.

10. člen

Za vodenje in potek zasedanja izvoli zbor naslednje delovne organe:

- 3-člansko delovno predsedstvo, ki lahko po potrebi opravi tudi delo verifikacijske in volilne komisije

- 2 overitelja zapisnika

- zapisnikarja.

Predlog kandidatov delovnega predsedstva zbora poda predsednik ZPSS. V delovno predsedstvo lahko predlaga tudi sebe.

Kar ne velja v primeru volilnega zbora, ko je tudi sam kandidat in ni bila posebej ustanovljena volilna ali kandidacijska komisija – razen, če je edini kandidat.

Enako velja za podzbore volilnega zbora, kjer predsedniki sodniških komisij predlagajo člane delovnih organov. Zaradi ekonomičnosti imajo lahko podzbori zgolj delovno predsedstvo, ki opravi vse naloge. Ko je aktualni predsednik sodniške komisije tudi sam predsedniški kandidat, ne more biti član delovnega predsedstva podzbora – razen, če je edini kandidat.

11. člen

Volitve vseh kandidatov in organov so javne, razen če zbor ne odloči drugače.

Kandidati za vse organe so lahko samo člani ZPSS. Člani organov in kandidati so izvoljeni, če dobijo večino glasov prisotnih članov ZPSS z glasovalno pravico.

Enako velja za podzbore, kjer sodniki po področjih volijo svoje organe.

12. člen

Pravico sodelovanja na zboru imajo vsi člani ZPSS. Prav tako so na zboru lahko prisotni tudi ostali zainteresirani, ki pa imajo zgolj status opazovalca. Njim se sodelovanje v debatah le izjemoma dovoli in še to praviloma le enkrat za največ tri minute.

Predsednik delovnega predsedstva skrbi, da poteka delo zbora nemoteno in tekoče.

13. člen

Sklepčnost, veljavnost, postopek vodenja zbora in ostalo ureja statut v 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. in 24. členu.

14. člen

Zbor je javen, a se ga lahko na predlog predsednika ZPSS ali predsednika delovnega predsedstva po sklepu večine prisotnih, deloma ali popolnoma zapre za javnost.

15. člen

Poslovnik zbora ZPSS sprejet na zboru 11.01.2014 in dopolnjen na zboru 10.01.2015

Poslovnik pripravil:

Miha Lampič