S O D N I Š K I P R A V I L N I K za področje modernih tekmovalnih plesov

 • SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Sodniški pravilnik določa načela delovanja in organiziranost plesnih sodnikov za področje

modernih tekmovalnih plesov ter pogoje in postopke za njihovo kvalifikacijo in kategorizacijo.

Kar ni zajeto v tem pravilniku, je določeno s statutom, registracijskim, tekmovalnim in

disciplinskim Plesne zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS).

II. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Člen 2

Plesni sodniki morajo biti člani Združenja plesnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPS), ki

posluje v skladu s statutom ZPS in z drugimi splošnimi akti in pravilniki ZPS ter akti in

pravilniki PZS, v katero je ZPS včlanjeno s statusom strokovnega telesa.

Člen 3

ZPS vodi upravni odbor (UO), ki ga izvoli zbor sodnikov. Za delovanje po posameznih plesnih

dejavnostih (ST in LA plesi, akrobatski rock & roll, moderni tekmovalni plesi) UO imenuje

najmanj 3- članske sodniške komisije. Te so dolžne delovati v skladu s statutom ZPS in drugimi

pravili in izvajati naloge in zadolžitve po sklepih zbora sodnikov in UO ZPS.

Člen 4

Izvršni organ ZPS je sodniška komisija za moderne tekmovalne plese, ki ima predsednika in

najmanj še dva člana. Predsednik sodniške komisije za moderne tekmovalne plese je član

izvršnega odbora ZPS, predsednik izvršnega odbora ZPS pa je član predsedstva PZS.

Predsednika in člane sodniške komisije za moderne tekmovalne plese voli zbor ZPS sekcije za

moderne tekmovalne plese.

III.NALOGE SODNIŠKE KOMISIJE MTP

Člen 5

Naloge sodniške komisije za področje modernih tekmovalnih plesov so, da:

 • uresničuje program dela in sklepe zbora sodnikov in UO ZPS
 • delegira sodnike na domače kvalifikacijske turnirje, državna prvenstva in mednarodna
 • pripravlja osnutke sodniškega pravilnika, kriterijev sojenja in drugih pravilnikov za področje modernih tekmovalnih plesov ter osnutke njihovih sprememb in dopolnitev in jih po izvedenem postopku javne obravnave in razpravi na članskem sestanku sodnikov modernih tekmovalnih plesov v obliki predloga preda UO v sprejetje
 • organizira licenčne in ostale strokovne seminarje za sodnike
 • pripravlja, organizira in izvaja izpite za plesne sodnike
 • imenuje in razrešuje tričlanske izpitne komisije za izvedbo sodniških izpitov
 • vodi register sodnikov
 • po potrebi opravlja druge naloge

prvenstva v tujini ter potrjuje sezname sodnikov za sojenje na kvalifikacijskih turnirjih in

državnih prvenstvih v domovini

 • IZPITI ZA PLESNEGA SODNIKA
 • KATEGORIZACIJA SODNIKOV
 • PRAVICE IN DOLŽNOSTI SODNIKOV

Člen 6

Naziv plesnega sodnika se pridobi z izpitom.

Člen 7

Izpit za plesnega sodnika lahko opravlja vsaka oseba, ki je:

a) polnoletna

b) ima najmanj V. stopnjo izobrazbe

c) ima izobrazbo učitelja ali trenerja show ali street plesov po programu Fakultete za

šport in ZPVUTS

in/ali

končano Umetniško gimnazijo smer balet ali sodobni ples

in/ali

diplomo Fakultete za šport – smer PLES (samo show plesi)

d) oseba, ki ne izpolnjuje pogojev pod c), na podlagi ugodno razrešene posebne

prošnje naslovljene na sodniško komisijo za moderne tekmovalne plese pri PZS.

Prošnja mora vsebovati tudi dokazila o referencah, ki se jih v prošnji navaja:

- udeležba na mednarodnih tekmovanjih (EP in SP) – uvrstitev v finale (posamezniki, pari, male skupine), če je bilo na tej tekmi vsaj polfinale.

- način udeležbe (tekmovalec, koreograf, ...)

- če je šolanje za učitelja ali trenerja v teku oz. če ga kandidat namerava opraviti (rok za

zaključek šolanja poda komisija naknadno).

Sodniki pripravniki, ki so uspešno opravili sodniški izpit, vendar pa še tekmujejo, na

tekmovanjih ne morejo soditi. Pravica do sojenja in vse ostale pravice, ki jih imajo registrirani

sodniki, jim začnejo veljati, ko podajo pisno izjavo, da so prenehali tekmovati.

Člen 8

Teoretični del izpita vsebuje: tekmovalni pravilnik, kriterije sojenja, poznavanje posameznih

plesnih zvrsti, predavanje o psihologiji športnega sojenja ter skeiting sistem izračunavanja

rezultatov in video sojenje.

Praktični del izpita – vzporedno sojenje – opravi kandidat na kvalifikacijskem tekmovanju, ki ga

izbere izpitna komisija.

Člen 9

Kandidati za opravljanje sodniškega izpita morajo vložiti pisno prošnjo, ki jo naslovijo na

sodniško komisijo za moderne tekmovalne plese.

Člen 10

Izpitna komisija v roku 15 dni predloži sodniški komisiji za moderne tekmovalne plese in UO

ZPS celovito poročilo o opravljenih izpitih.

Člen 11

Sodniška komisija sekcije za moderne tekmovalne plese po potrebi organizira strokovni seminar in izpite za nove sodnike.

Člen 12

Plesni sodniki modernih tekmovalnih plesov so razporejeni v naslednje kategorije:

1. sodnik pripravnik

2. državni sodnik

3. mednarodni sodnik

Sodnik lahko napreduje iz kategorije v kategorijo ali pa za stalno ostane v eni kategoriji, ne more

pa se vrniti v nižjo kategorijo. Kategorizacija velja od dneva, ko je izdan sklep o kategorizaciji

oz. od dneva uspešno opravljenega izpita.

Člen 13

Pogoji in način pridobivanja sodniških kategorij so naslednji:

1. sodnik pripravnik:

- kdor je uspešno opravil izpit za sojenje modernih tekmovalnih plesov

2. državni sodnik:

- kdor je kot sodnik pripravnik sodil najmanj pet kvalifikacijskih tekmovanj

- je kot sodnik redno prisoten na licenčnih sodniških seminarjih

- kot sodnik v zadnjih treh letih ni bil disciplinsko kaznovan

3. mednarodni sodnik:

- kdor je bil državni sodnik vsaj 5 let

- je kot sodnik redno prisoten na licenčnih sodniških seminarjih

- kot sodnik v zadnjih treh letih ni bil disciplinsko kaznovan

- ki ga sodniška komisija sekcije za moderne tekmovalne plese predlaga za mednarodnega

sodnika in ki uspešno opravi mednarodni sodniški izpit na IDO.

Člen 14

O napredovanju sodnikov v višjo kategorijo odloča sodniška komisija za moderne tekmovalne

plese pri ZPS na osnovi kriterijev, ki so določeni v 13. členu.

Člen 15

Plesni sodniki imajo enake pravice in dolžnosti kakor člani ostalih organizacij v PZS: sodelujejo

pri delu, volijo in so voljeni v organe ZPS, predvsem pa se udeležujejo strokovnih seminarjev in

sodijo plesna tekmovanja, v skladu z veljavnimi tarifnimi postavkami PZS pa so jim povrnjeni

tudi stroški sojenja.

Plesni sodnik ne sme soditi tekmovanja, če je med tekmovalci njegov najožji sorodnik.

Tekmovanja (ne glede na rang) ne smejo istočasno soditi sodniki, ki so zakonski pari oziroma so

v ožjih sorodstvenih vezeh, kot tudi ne sodniki, ki imajo na prvenstvu svoje tekmovalce.

Člen 16

Pravice in dolžnosti plesnih sodnikov so naslednje:

 • sodijo plesna tekmovanja po predpisanih kriterijih sojenja in v skladu z določili tekmovalnega pravilnika in ostalih pravilnikov PZS ter tako prispevajo k pravilnemu razvoju športnega plesa
 • delujejo v skladu s statutom ZPS in predpisanim sodniškim Kodeksom etike in morale v plesu ter z osebnim delom, prizadevanjem in vzorom pripomorejo k širjenju ugleda Združenja in njegovih članov - plesnih sodnikov
 • se vsako leto kot slušatelji ali predavatelji udeležijo najmanj enega od dveh strokovnih
 • na zahtevo ZPS podajo pisno obrazložitev, kadar njihovo sojenje na tekmovanjih bistveno
 • redno plačujejo članarino
 • sodniško komisijo in organizatorja tekmovanja pravočasno (vsaj tri dni pred tekmovanjem) obvestijo o svoji morebitni odsotnosti s tekmovanja, za katerega so določeni kot sodniki
 • sodniki, ki aktivno ne sodijo dve leti ali več, morajo opraviti najmanj enega, po možnosti pa dva sodniška licenčna seminarja
 • delegirani sodnik, ki ne more soditi najmanj 75 % tekme (v primeru krožnega sodnika), sicer pa 100 % tekme, je dolžan o tem obvestiti sodniško komisijo en teden pred tekmovanjem in od sojenja odstopiti. Pravilo velja tudi za mednarodna
 • sojenja (glej IDO pravilnik VI – str. 47 alineji »m« in »p«;
 • sodnik mora biti pol ure pred pričetkom tekmovanja obvezno prisoten na sestanku sodnikov
 • V primeru neopravičenih zamujanj ga lahko sodniška komisija sankcionira z odvzemom pravice sojenja na naslednjem tekmovanju, na katerega je bil delegiran.

seminarjev ali IDO seminarja v tujini in tam poglabljajo svoje znanje

odstopa od ocen ostalih sodnikov

Člen 17

Sodniška komisija je dolžna vsako leto do konca meseca januarja objaviti listo sodnikov, ki jim je obnovljena licenca za sojenje v prihodnjem koledarskem letu (z morebitnimi spremembami

kategorizacije). Vsak sodnik na listi ima pravico in dolžnost soditi tekmovanja, na katera je

delegiran. Neudeležba zaradi bolezni ali službenih obveznosti šteje kot upravičena odsotnost.

Člen 18

Sodnik izgubi licenco za eno leto:

 • če se ne udeleži najmanj enega od dveh licenčnih seminarjev na leto
 • če se ne udeleži sojenja, za katerega je bil določen, oz. organizatorju tekmovanja in
 • predsedniku sodniške komisije za moderne tekmovalne plese ne javi upravičene odsotnosti pravočasno (vsaj tri dni pred tekmovanjem), in sicer v pisni obliki
 • če mu je z odločbo disciplinske komisije ZPS izrečen ukrep
 • Plesni sodnik lahko trajno izgubi status plesnega sodnika samo s pravnomočno odločbo disciplinske komisije ZPS

VII. KRITERIJI ZA DELEGIRANJE SODNIKOV NA TEKMOVANJA

Člen 19

Sodniška komisija pri delegiranju sodnikov na tekmovanja upošteva naslednje kriterije:

 • Časovna dostopnost /dosegljivost sodnika
 • Sodnik nima prijavljenih svojih plesalcev ali družinskih članov na tekmovanju
 • sodnik, ki lahko sodi minimalno 75 % tekmovanja (če je dodan krožni sodnik),
 • sodnik, ki ni disciplinsko obravnavan

( kriterij usklajen s pravili IDO)

če pa krožnega sodnika ni,mora soditi vse discipline, kar pomeni 100 % tekmovanja

Člen 20

Sodniška komisija v neparni sestavi(3 ali 5 članov), z večino glasov potrdi predlog sestave sodnikov za posamično tekmovanje po:

 • sistemu kroženja, kar pomeni, da se sodniki se čim bolj menjajoin sodijo različne discipline
 • sistemu enakomerne razporeditve – vsi sodniki, ki so pravočasno sporočili svojo razpoložljivost po terminih tekmovanja in izpolnjujejo kriterije iz 19. člena, morajo imeti enako možnost in enako pogostost biti v sestavi delegiranih sodnikov za tekmovanja
 • sodniška komisija mora pri delegiranju zagotoviti, da so sodniki v vsaki sodniški ekipi zastopani kolikor je mogoče enakomerno po profesionalni, amaterski, klubski in krajevni pripadnosti
 • Sodnik mora biti državni sodnik in ne sme biti sodnik-pripravnik
 • Prednost pri delegiranju v sestavo za DPimajo sodniki, ki so sodilivsaj na enem PT-ju, v tekoči tekmovalni sezoni

Člen 20 a

Sodniška komisija pri določanju sodnikov zadržavno prvenstvo upošteva še dodatna dva kriterija:

Člen 21

Za zamenjavo že delegiranega sodnika je pristojna sodniška komisija.

Izjemoma sme glavni sodnik neposredno na tekmi določiti zamenjavo za delegiranega sodnika,

ki ni prišel na tekmovanje niti ni predhodno o tem obvestil organizatorja in sodniške komisije.

VIII. ROKI ZA DOLOČANJE SODNIKOV NA TEKMOVANJA

Člen 22

Sodnike sodniška komisija določi sodnike do konca januarja za vsa razpisana tekmovanja do državnega prvenstva, na podlagi predhodno pridobljenih odgovorov sodnikov, kdaj lahko sodijo, ki jih morajo sporočiti najkasneje do 15. Decembra iztekajočega leta.

V primeru neodzivnosti ali nezainteresiranosti sodnikov, jih sodniška komisija do državnega prvenstva ne upošteva za razporeditve sojenja na pokalne turnirje.

Najkasneje 3 mesece pred državnim prvenstvom, sodniška komisija še enkrat pozove sodnike, da sporočijo, ali so prosti za sojenje na državnem prvenstvu in določi dokončno sestavo sodnikov za DP, najkasneje 1 mesec pred pričetkom državnega prvenstva.

IX. POSTOPEK IN KRITERIJI ZA DOLOČANJE URADNIH OSEB NATEKMOVANJU

Člen 23

Po vrstnem redu se najprej določi:

Delegat:_______________________________

Glavni sodnik:___________________________

Izračun:________________________________

Sodniki (potrebno število sodnikov) 5, 7, ali 9

Rezervni sodnik

Krožni sodnik-po potrebi in dogovoru z IO

X. DELEGIRANJE GLAVNEGA SODNIKA IN GLAVNEGA SODNIKA - DELEGATA

Člen 24

Delegata predlaga sodniška komisija na svojem sodniškem sestanku, kadar sta delegat in glavni sodnik ena in ista oseba. Predlogpošlje v potrditev IO.

Če je potreba, da sta delegat in glavni sodnik združena v isti osebi, določa IO, ki tudi določi delegata,kadar sta glavni sodnik in delegat dve različni osebi.

Člen 25

Za glavnega sodnika se lahko predlaga osebe:

 • ki imajo opravljeno licenco za glavnega sodnika
 • osebe, ki so doslej opravljale funkcijo glavnega sodnika in ki imajo veljavno sodniško licenco
 • osebe, ki opravljajo funkcijo glavnega sodnika IDO na mednarodnih tekmovanjih
 • druge osebe, za katere na podlagi sklepa sodniška komisija ugotovi in sklene, da lahko opravljajo funkcije glavnega sodnika

Člen 26

Pravice in dolžnosti glavnega sodnika so:

 • zagotavlja, da je tekmovanje izvedeno v skladu s pravili MTP
 • nadzoruje potek tekmovanja na plesišču in ukrepa ob kršitvah tekmovalnih pravil z javnimi
 • pripravi in vodi sestanek pred pričetkom tekmovanja in sestanek sodnikov po tekmovanju
 • nadzira potek sojenj in ugotavlja morebitna odstopanja
 • pregleda rezultate
 • glavni sodnik (in delegat PZS) morata biti prisotna na tekmovanju najmanj 1 uro pred pričetkom tekmovanja.
 • če kateri izmed delegiranih sodnikov ne pride na tekmovanje, ima glavni sodnik pravico imenovati nadomestne sodnike , ki morajo imeti veljavno sodniško licenco. So lahko prostovoljni sodniki (brezplačila) ali uradni sodniki (za plačilo).
 • poda končno poročilo s tekmovanja
 • za svoje delo je glavni sodnik odgovoren sodniški komisiji MTP

opozorili kršiteljev, ob ponovni kršitvi izreka diskvalifikacijo tekmovalca/ev

XI. SEMINAR – LICENCA ZA GLAVNEGA SODNIKA

Člen 27

Na seminar / licenco, se lahko pozove osebe, ki so državni sodniki MTP sekcije najmanj 10 let, ali mednarodni sodniki in glavni sodniki,z opravljeno licenco. Seminar se organizira v povezavi s sodniškim seminarjem, ali posebej, v prvi polovici meseca januarja in po potrebi še drugi licenčni seminar. Osebe, ki se udeležijo najmanj enega seminarja letno in ga tudi uspešno opravijo, lahko opravljajofunkcijo glavnega sodnika. Merila za opravljanje licence predpiše sodniška komisija MTP sekcije.

Po opravljenem seminarju / licenci, sodniška komisija MTP določi glavne sodnike za vsa domača tekmovanja za tekoče leto.

Člen 28

Do delegata na tekmovanju lahko pristopajo le osebe, ki so uradni (v naprej javljeni)

predstavniki kluba.

Do glavnega sodnika na tekmovanju lahko pristopajo le osebe, ki so uradni (v naprej javljeni)

predstavniki kluba.

Člen 29

V primeru ugotovitve neprimernega obnašanja, izvajanja pritiska ali nadlegovanja (verbalnega,

fizičnega) uradnih oseb na tekmovanju ali po njem s strani trenerjev, vodij ekip, spremljevalcev

ali obiskovalcev, delegat ustno ali/in javno opozori kršitelja.

V primeru težje kršitve ali celo ponavljanja dejanj, delegat lahko zahteva fizično prestavitev/

odstranitev osebe s tekmovališča med gledalce, ali pa kršitelja celo odstranijo iz dvorane.

O kršitvi se zabeleži uradni zaznamek v poročilu tekmovanja. V nadaljevanju pa primer težje

kršitve obravnava in sankcionira disciplinska komisija PZS.

XII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SODNIKOV

Člen 30

Vsi disciplinski prekrški sodnikov, postopek in izdaja odločb ter ukrepi so določeni v

disciplinskem pravilniku ZPS.

XIII. REGISTRACIJA SODNIKOV

Člen 31

Sodniška komisija za moderne tekmovalne plese vodi registracijo plesnih sodnikov po določilih

registracijskega pravilnika PZS in kartoteko o udeležbi sodnikov na tekmovanjih.

XIV. KONČNE DOLOČBE

Člen 32

Če pride do nejasnosti v tolmačenju določb tega pravilnika, odloča o njih na prvi stopnji

sodniška komisija za moderne tekmovalne plese, na drugi stopnji pa upravni odbor ZPS.

Člen 33

Ta pravilnik je bil dne 7.12.2007 najprej obravnavan na sestanku sodniške komisije za moderne

tekmovalne plese, nato pa sprejet na seji UO ZPS dne 7.2.2008 in potrjen na zboru sodnikov dne

27.2.2008. Veljati je začel z dnem sprejetja. S tem dnem je prenehal veljati dotedanji sodniški

pravilnik.

Sodniška komisija za moderne tekmovalne plese:

Žužana Bartha

Miha Lampič

Mimi Marčac Mirčeta

Popravljen in dopolnjen 29.11.2011

sodniška komisija MTP:

Žužana Bartha

Marica Marčac Mirčeta

Diana Drobnič Gorenc

Ta predlog dopolnitve sodniškega pravilnika je bil obravnavan na sestanku sodniške komisije za MTP dne 11.2.2016, popravljen in dopolnjen pa na sestanku dne 13.10.2016.

Sodniška komisija MTP:

Diana Drobnič Gorenc

Žužana Bartha

Marica Marčac Mirčeta

Aleš Gorišek

Damjan Gorjup

Ta pravilnik je bil dne 10.11.2016 poslan v javno obravnavo sodnikom za področje MTP, nato pa sprejet na seji UO ZPSS dne 21.12.2016 in potrjen na zboru sodnikov 7.1.2017, ko stopi v veljavo. S 7.1.2017 preneha veljati dotedanji sodniški pravilnik.

Predsednica sodniške komisije za MTP: Diana Drobnič Gorenc

Predsednik ZPSS: Miha Lampič