SODNIŠKI PRAVILNIK ZA AKROBATSKI RNR IN BOOGIE WOOGIE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

(1) Sodniški pravilnik določa načela delovanja plesnih sodnikov ter pogoje in postopke za njihovo kvalifikacijo in kategorizacijo.

(2) Ta pravilnik je namenjen sodnikom akrobatskega Rock’n’Rolla (v nadaljevanju RR) in sodnikom Boogie Woogija (v nadaljevanju BW).

Člen 2

(2) Sodniški pravilnik je splošni akt Združenja Plesnih Sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPSS).

Člen 3

(3) Plesni sodnikiRR in BW morajo biti člani ZPSS, ki posluje v skladu s statutom ZPSS in s tem pravilnikom ter drugimi splošnimi akti ZPSS in PZS.

Člen 4

(1) Sodniki RR in BW oblikujejo tričlansko sodniško komisijo. Za interne potrebe se ta komisija lahko razširi na 5 članov.

(2) Komisija je dolžna delovati v skladu s pravili ZPSS in izvajati naloge, ki jih ta pravila opredeljujejo.

(3) Komisija sodeluje s sekcijo RR in upošteva njena tekmovalna pravila in vsa ostale pravilnike, ki so povezani s sojenjem.

(4) Če je v sekciji RR kot tekmovalni ples aktiven tudi BW, mora biti v sodniški komisiji vsaj en sodnik iz področja BW.

Člen 5

(1) Komisija mora biti posebej pozorna na sledeče zadolžitve:

- delegiranje sodnikov na domača tekmovanja,

- delegiranje sodnikov na mednarodna tekmovanja,

- izdelava licenčnih seznamov,

- izdelava predloga kategorizacija sodnikov,

- organizacija in izvedba strokovnih licenčnih seminarjev in izpitov

- nadzor sojenja in ocenjevanje sodnikov

II. IZPITI ZA SODNIKA RR in BW

Člen 6

(1) Naziv sodnika RR in sodnika BW se pridobi z izpitom.

(2) Izpita sta ločena, za vsako področje je potrebno pridobiti ločeno licenco.

Člen 7

(1) Izpit za sodnika RR lahko opravlja vsaka polnoletna oseba,

 • ki je kot tekmovalec v akro R'n'R dosegla B razred v kategoriji članov.
 • ali je opravila izpit za RnR trenerja pri ustrezni domači ali tuji zvezi.
 • ki se aktivno ukvarja z BW vsaj 1 leto
 • osebam, ki so pred uveljavitvijo BW v Sloveniji, pridobile licenco mednarodnega sodnika BW v okviru WRRC, se avtomatično podeli tudi nacionalna licenca
 • da je kot sodnik pripravnik sodil najmanj 10 tekmovanj,
 • da v zadnjih treh letih ni bil disciplinsko kaznovan.
 • da je bil sodnik vsaj 1 leto,
 • da je kot sodnik sodil najmanj 6 tekmovanj,
 • da je uspešno opravil sodniški izpit WRRC (opravlja ga lahko le na predlog ZPSS),
 • da v zadnjih petih letih ni bil disciplinsko kaznovan.
 • da je bil sodnik vsaj 3 leta,
 • imajo zahtevano strokovno usposobljenost s strani ZPSS
 • se redno udeležujejo posebnih seminarjev in delavnic za glavne sodnike
 • da poznajo vsa aktualna pravila PZS in WRRC
 • da v zadnjih 5 letih niso storili disciplinskega prekrška.
 • Da se obnašajo po pravilih etičnega kodeksa sodnikov
 • da sodijo tekmovanja po določilih tekmovalnega pravilnika ter pravilnika o ocenjevalnih kriterijih in omejitvenem programu,
 • da se vsako leto udeležijo rednega strokovnega seminarja in tam poglabljajo svoje znanje,
 • da na zahtevo sodniške komisije RR podajo ustno ali pisno obrazložitev zaradi večjega odstopanja pri sojenju na tekmovanjih,
 • da se redno udeležujejo sestankov ZPSS,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da na tekmovanje pridejo vsaj 30 minutpred pričetkom tekmovanja ter svojo prisotnost javijo odgovornemu organizatorju, delegatu tekmovanja in glavnemu sodniku,
 • da svojo prisotnost na tekmovanju do predpisanega roka potrdijo organizatorju oz. svojo neudeležbo sporočijo sodniški komisiji.
 • da se obnašajo po pravilih etičnega kodeksa sodnikov
 • da se vsako leto udeležijo rednega strokovnega seminarja in tam poglabljajo svoje znanje,
 • da na zahtevo sodniške komisije RR podajo ustno ali pisno obrazložitev zaradi večjega odstopanja pri sojenju na tekmovanjih,
 • da se redno udeležujejo sestankov ZPSS,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da na tekmovanje pridejo vsaj 30 minutpred pričetkom tekmovanja ter svojo prisotnost javijo odgovornemu organizatorju, delegatu tekmovanja in glavnemu sodniku,
 • da svojo prisotnost na tekmovanju do predpisanega roka potrdijo organizatorju oz. svojo neudeležbo sporočijo sodniški komisiji.
 • če se 2x ne udeleži sojenja za katerega je bil določen in ne javi organizatorju tekmovanja in predsedniku sodniške komisije upravičene odsotnosti pravočasno in na ustrezen način,
 • če 2x zaradi neupravičenih razlogov zamudi,
 • če se dvakrat zapored ne udeleži licenčnega seminarja,
 • z odločbo disciplinske komisije ZPSS.
 • vsi sodniki določene kategorije morajoimeti možnost, da letno sodijo približno enako število tekmovanj,
 • da so v sodniški ekipi sodniki zastopani kolikor je mogoče enakomerno po profesionalni/amaterski, krajevni in klubski pripadnosti,
 • da tekmovanje sodi čim manj trenerjev plesnih parov.
 • da kontrolira nastope plesnih parov in evidentira obvezne elemente v obrazec za izračun rezultatov
 • da spremlja upoštevanje pravil omejitvenega pravilnika, najavljene akrobatske figure in druge predpisane elemente
 • da kontrolira plesno glasbo tekmovalcev ter ob morebitnih nepravilnostih ustrezno ukrepa
 • da po koncu tekmovanja izpolni poročilo o tekmovanju in ga v roku 3 dni posreduje sodniški komisiji,

(2) Izpit za sodnika BW lahko opravlja vsaka polnotelna oseba,

(3) Sodniška komisija lahko izjemoma dovoli opravljanje izpita tudi osebam, ki ne izpolnjujejo zapisanih strokovnih kriterijev, ampak svojo usposobljenost izkažejo na drugačen način

Člen 8

(1) Kandidati za opravljanje izpita morajo vložiti pisno prošnjo naslovljeno na sodniško komisijo sekcije RR pri ZPSS.

(2) Kotizacijo za seminar in izpit določi sodniška komisija RR pri ZPSS in ne sme presegati 150 €/kandidata.

Člen 9

(1) ZPSS je dolžan organizirati teoretični in praktični del izpita, če se prijavijo vsaj trije kandidati, če je kandidatov manj pa vsaj enkrat na vsaki dve leti.

(2) Pred izpitom je sodniška komisija RR dolžna organizirati izobraževanje v trajanju najmanj 8 šolskih ur.

(3) Izobraževanje se lahko izvede skupaj z licenčnim seminarjem, dodatno pa morajo biti kandidatom predstavljene vse pomembne vsebine, ki jih licenčni seminar ni vseboval.

(4) Udeležba na izobraževanju je za kandidate obvezna.

Člen 10

(1) Teoretični del izpita vsebuje: tekmovalni pravilnik, kriterije sojenja, omejitveni program in ostala aktualna pravila PZS in WRRC vezana na vrsto izpita, ki ga kandidat opravlja

(2) Praktični del izpita opravi kandidat na tekmovanjih (1 -3), ki jih določi izpitna komisija.

Člen 11

(1) Izpitna komisija predloži izvršnemu organu ZPSS celotno poročilo o opravljenih izpitih v roku 15 dni.

III. KATEGORIZACIJA SODNIKOV

Člen 12

(1) Plesni sodniki RR in BW so razdeljeni v naslednje kategorije:

- sodnik pripravnik,

- sodnik,

- mednarodni sodnik.

- glavni sodnik

(2) Sodnik lahko napreduje iz kategorije v kategorijo ali pa za stalno ostane v eni kategoriji, ne more pa se vrniti v nižjo kategorijo.

(3) Kategorizacija velja od dne uspešno opravljenega izpita ali od dne izdaje sklepa o kategorizaciji.

(4) Za glavnega sodnika veljajo posebna določila o usposabljanju

Člen 13

Pogoji in način pridobivanja sodniških kategorij:

(1) Sodnik pripravnik: kdor je uspešno opravil sodniški izpit za RR ali BW.

(2) Sodnik:

(3) Mednarodni sodnik:

(4) Kandidate za opravljanje WRRC sodniškega izpita imenuje IO RnR pri PZS na predlog sodniške komisije RnR pri ZPSS.

(5) Glavni sodnik

 • je pridobil ustrezno strokovno usposobljenost, ki jo za glavnega sodnika določi ZPSS,
 • da v zadnjih petih letih ni bil disciplinsko kaznovan.

Člen 14

(1) O napredovanju sodnikov v višjo kategorijo odloča sodniška komisija RR pri ZPSS na osnovi kriterijev, ki so določeni v 13. členu.

(2) Ob pozivu WRRC sodniška komisija enkrat letno določi tudi aktivne mednarodne sodnike, ki bodo nominirani na uradna prvenstva WRRC. Sodniška komisija lahko na WRRC listo uvrsti le del mednarodnih sodnikov.

Člen 15

(1) Poleg kategorizacije sodnikov, sodniška komisija enkrat letno objavi tudi spisek možnih glavnih sodnikov.

(2) Komisija lahko na listo uvrsti osebe, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

(3) V primeru, da se IO sekcije RR odloči, da ista oseba opravlja naloge delegata PZS in glavnega sodnika, so lahko na listi možnih glavnih sodnikov samo osebe, ki izpolnjujejo oba pogoja

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI SODNIKOV

Člen 16

(1) Sodniki RR in BW imajo enake pravice in dolžnosti kakor člani ostalih organizacij v ZPSS, da sodelujejo v delu, volijo in so voljeni v organe ZPSS, predvsem pa, da sodijo plesna tekmovanja.

(2) Sodnik RR ali BW ne more soditi tekmovalnega razreda, če je med tekmovalci njegov najožji sorodnik. V tem primeru ga zata tekmovalni razred zamenja glavni sodnik. Če ima sodnik sorodnike v več tekmovalnih razredih na istem tekmovanju, tekmovanja ne more soditi.

(3) Sodnik RR ali BW, ki je aktivni tekmovalec, ne more soditi tekmovanj v svoji disciplini.

Člen 17

(1) Dolžnosti sodnikov RR in BWso:

(2) Dolžnosti glavnih sodnikov so:

-da preverjajo ali pari plešejo v skladu s tekmovalnimi pravili PZS in WRRC in ob tem upoštevajo določila, ki veljajo za tehničnega sodnika - Observerja

V. SODNIŠKA LICENCA

Člen 18

(1)ZPSS je dolžan vsaj enkrat letno organizirati strokovni licenčni seminar.

(2) Seminar je za člane ZPSS praviloma brezplačen, potrebno pa je plačilo izdane strokovne literature.

(3) Vsak sodnik se mora licenčnega seminarja udeležita vsaj 1x na vsaki dve leti in mora po potrebi na seminarju pozitivno opraviti tudi obnovitveni izpit.

(4) Za glavne sodnike se organizira poseben obnovitveni seminar na podlagi specifičnih strokovnih zahtev, ki veljajo za glavne sodnike.


Člen 19

(1) Sodniška komisija je dolžna vsako leto 14 dni po izvedenem licenčnem seminarju objaviti listo sodnikov, ki jim je bila obnovljena licenca za sojenje v prihodnjem letu z morebitnimi spremembami kategorizacije.

(2) Vsak sodnik z liste ima pravico in dolžnost sodititekmovanja za katera je delegiran.

(3) Neudeležba zaradi bolezni, službenih ali vojaških obveznosti, se ne šteje za neopravičeno odpoved.

Člen 20

(1) Sodnik izgubi licenco za eno leto:

(2) Sodniki, ki niso sodili več kot dve leti, morajo pred prvim sojenjem opraviti eno poizkusno sojenje in na zahtevo sodniške komisije pozitivno opraviti tudi obnovitveni izpit.

Člen 21

(1) Plesni sodnik lahko doživljensko izgubi status plesnega sodnika samo s polnomočno odločbo disciplinske komisije ZPSS o doživljenski diskvalifikaciji.

VI. DELEGIRANJE SODNIKOV

Člen 22

(1) Sodnike za domača tekmovanja delegira sodniška komisija.

(2) Število sodnikov za posamezna tekmovanja je določeno s tekmovalnimi pravili.

(3) Listo delegiranih sodnikov mora poslati organizatorju tekmovanja

(4) Pi nominaciji sodnikov mora sodniška komisija upoštevati sledeče kriterije:

(5) Poleg sodniške ekipe, sodniška komisija za vsako tekmovanje določi še glavnega sodnika in v dogovoru z IO sekcije RR tudi delegata tekmovanja.

(6) Za zamenjavo že delegiranega sodnika je pristojna samo sodniška komisija. Delegat PZS pa lahko na tekmovanju odobri zamenjavo sodnika, ki ni prišel na tekmovanje. V takem primeru je delegat PZS dolžan za odsotnega sodnika sprožiti disciplinski postopek.

(7) Delegirani sodniki se na tekmovanju v okviru enega razreda ne smejo zamenjati, razen v primeru, ko bi objektivne okoliščine preprečile nadaljevanje tekmovanja.

Člen 23

(1) Naloge glavnega sodnika so opisane v kriterijih sojenja, minimalno pa je odgovoren:

Člen 24

Posamezne vrste tekmovanj lahko sodijo sodniki z naslednjo kategorijo:

(1) uradna mednarodna tekmovanja (WRRC): samo sodniki z WRRC licenco,

(2) ostala mednarodna tekmovanja: mednarodni sodniki in sodniki,

(3) državna prvenstva: mednarodni sodniki in sodniki,

(4) pokal Slovenije: sodniki pripravniki, ki so sodili vsaj 5 tekmovanj in ostali sodniki; na PS lahko sodi samo en pripravnik,

(5) ostala tekmovanja: vse kategorije, na KV tekmovanjih sodita 1 ali 2 pripravnika.

VII. NADOMESTILA STROŠKOV

Člen 25

(1) Za sojenje plesnega tekmovanja ima sodnik pravico do vrnitve stroškov v skladu s tarifnimi postavkami PZS za tekoče leto:

- realni potni stroški(mala kilometrina - 15% cene super bencina/km)

- dnevnica ali večerja

(2) Poleg vračiIa stroškov je sodnik upravičen do sodniške takse, katere višino določa PZS.

(3) Za sojenje uradnihmednarodnih plesnih tekmovanj ima sodnik pravico do poravnave stroškov po pravilih WRRC.

VIII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SODNIKOV

Člen 26

(1) Vsi disciplinski prekrški plesnih sodnikov, postopek in izdaja odločb in sklepov o disciplinskih ukrepih so določeni z disciplinskim pravilnikom ZPSS.

IX. REGISTRACIJA SODNIKOV

Člen 27

(1) ZPSS vodi registracijo plesnih sodnikov po določilih registracijskega pravilnika ZPSS.

(2) ZPSS vodi kartoteko o udeležbi sodnikov na tekmovanjih.

Člen 28

(1) Plesni sodnik, ki sodi na mednarodnem tekmovanju v tujini, mora v roku 8 dni po vrnitvi v domovino poslati ZPSS poročilo na predpisanem obrazcu.

Člen 29

(1) V sodniško knjižico vpisuje ZPSS osebne podatke, podatke o opravljenem izpitu,podatke o kategorizaciji in udeležbi na strokovnih seminarjih.

(2) Podatke o sojenju plesnih tekmovanj vpisujejo v knjižico vodstva tekmovanj, na katerih sodnik sodi.

X. KONČNE DOLOČBE

Člen 30

(1) V primerih nejasnosti pri tolmačenju določb tega pravilnika odloča na prvi stopnji sodniška komisija RR pri ZPSS, na drugi stopnji pa zbor ZPSS.

Člen 31

Ta pravilnik je bil dne 10.11.2016 poslan v javno obravnavo sodnikom za področje RR, nato pa sprejet na seji UO ZPSS dne 21.12.2016 in potrjen na zboru sodnikov 7.1.2017, ko stopi v veljavo. S 7.1.2017 preneha veljati dotedanji sodniški pravilnik.

Predsednik sodniške komisije RnR Predsednik ZPSS

Boštjan Marinko Miha Lampič