Sodniški pravilnik za področje SLP plesov

I. Splošne določbe

Člen 1

Sodniški pravilnik določa načela delovanja in organiziranost plesnih sodnikov za področje standardnih in latinskoameriških plesov (SLP) ter pogoje in postopke za pridobitev naziva plesni sodnik in njihovo kategorizacijo.

Člen 2

Plesni sodniki morajo biti člani Združenja plesnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju: ZPSS), ki posluje v skladu s statutom ZPSS in z drugimi splošnimi akti in pravilniki ZPSS ter akti in pravilniki Plesne Zveze Slovenije (PZS), v katero je ZPSS včlanjeno s statusom strokovnega telesa.

Člen 3

ZPSS vodi upravni odbor (UO), ki ga izvoli zbor sodnikov. Za delovanje po posameznih plesnih dejavnostih (SLP, RnR, MTP) UO imenuje najmanj 3-članske sodniške komisije. Te so dolžne delovati v skladu s statutom ZPSS in drugimi pravili in izvajati naloge in zadolžitve po sklepih zbora sodnikov in UO ZPSS.

Člen 4

Naloge sodniške komisije za področje SLP so:

uresničuje program dela in sklepe zbora sodnikov in UO ZPSS;

delegira sodnike na domača kvalifikacijska in rating tekmovanja, državna prvenstva in mednarodna tekmovanja v tujini, če ni povabilo imensko;

potrjuje sezname sodnikov za sojenje na mednarodnih turnirjih v domovini (ki jih predlaga organizator tekmovanja);

pripravlja osnutke sodniškega pravilnika, kriterijev sojenja in drugih pravilnikov za področje SLP ter osnutke njihovih sprememb in dopolnitev in jih po izvedenem postopku javne obravnave v obliki predloga preda UO ZPSS v sprejetje;

organizira licenčne in ostale strokovne seminarje za sodnike;

pripravlja, organizira in izvaja izpite za plesne sodnike;

imenuje in razrešuje izpraševalce in člane izpitne komisije za izvedbo sodniških izpitov (člani izpitne komisije so lahko samo sodniki mednarodne kategorije);

pripravlja predloge za kategorizacijo sodnikov;

vodi register sodnikov;

po potrebi opravlja druge naloge.

Člen 5

Vso korespondenco v zvezi s sojenjem sodnikov v tujini opravlja sekretar PZS v soglasju s predsednikom sodniške komisije.

II. Izpiti za plesnega sodnika

Člen 6

Naziv plesnega sodnika se pridobi z izpitom opravljenim v Sloveniji.

Člen 7

Izpit za sodnika lahko opravlja vsaka polnoletna oseba, ki je kot tekmovalec vsaj v eni disciplini (ST ali LA) v članski kategoriji dosegel prvo, drugo ali tretje mesto na državnem prvenstvu in I razred med člani v isti disciplini (ST ali LA) ter A razred med starejšimi mladinci v drugi disciplini (ST ali LA). Pogoj je tudi, da ima oseba vsaj srednješolsko izobrazbo (5. stopnja). O vseh morebitnih izjemah odloča UO ZPSS.

Člen 8

Kandidat praviloma hkrati opravlja izpit za sodnika standardnih in latinskoameriških plesov. Vsak izpit sme opravljati tudi posebej, vendar sodniško licenco pridobi, ko opravi oba izpita.

Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

Po opravljenem sodniškem izpitu mora kandidat opraviti še preizkusno sojenje na tekmovanju, ki mu ga določi izpitna komisija.

Postopek opravljanja izpita za plesnega sodnika je podrobneje opredeljen v Pravilniku o opravljanju izpitov za plesnega sodnika.

Člen 9

Kandidati za opravljanje sodniškega izpita morajo vložiti pisno prošnjo z dokazili, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje sodniškega izpita, ki jo naslovijo na ZPSS.

Člen 10

Sodniška komisija je zadolžena za organizacijo sodniških izpitov. Opravljanje izpitov je samoplačniško.


Člen 11

Sodniška komisija predloži UO ZPSS celovito poročilo o opravljenih izpitih.

III. Kategorizacija sodnikov

Člen 12

Plesni sodniki so razporejeni v naslednji kategoriji:

državna kategorija;

mednarodna kategorija.

Kategorizacija velja od dneva, ko je izdan sklep o kategorizaciji.

Člen 13

Pogoji in način pridobivanja sodniških kategorij so naslednji:

1. državna kategorija: da je kandidat uspešno opravil sodniški izpit za ST in LA plese

2. mednarodna kategorija:

. da je sodnik v državni kategoriji najmanj 3 leta;

. da je sodil najmanj12 tekmovanj (od tega 6 višjega ranga - rating turnirji in DP);

. da je kot sodnik redno prisoten na licenčnih sodniških seminarjih;

. da kot sodnik v zadnjih treh letih ni bil disciplinsko kaznovan.

Člen 14

Sodniška komisija posreduje predlog za pridobitev mednarodne kategorije UO ZPSS. Predlog mora vsebovati:

splošne podatke o sodniku;

kronološki seznam vseh sojenj v državni kategoriji.

UO ZPSS odloči o napredovanju sodnika oziroma predlog zavrne.

Člen 15

Sodniška komisija imenuje sodnike za evidentiranje na listo sodnikov pri svetovni plesni zvezi WDSF za sojenje uradnih mednarodnih prvenstev. Imenovani sodniki morajo imeti WDSF licenco in biti aktivni člani ZPSS.

IV. Pravice in dolžnosti sodnikov

Člen 16

Plesni sodniki imajo enake pravice in dolžnosti kakor člani ostalih organizacij v PZS: sodelujejo pri delu, volijo in so voljeni v organe ZPSS, predvsem pa se udeležujejo strokovnih seminarjev in sodijo plesna tekmovanja. V skladu z veljavnimi tarifnimi postavkami PZS pa so sodnikom povrnjeni tudi stroški sojenja.

Plesni sodnik ne sme soditi tekmovanja, če je med tekmovalci njegov najožji sorodnik.

Tekmovanja (ne glede na rang) ne smejo istočasno soditi sodniki, ki so zakonski pari oziroma so v ožjih sorodstvenih vezeh.

Tekmovanja (v domovini), na katerem se oblikuje rating lista plesnih parov, ne sme soditi sodnik - državni selektor, in sicer v tisti disciplini, za katero opravlja funkcijo državnega selektorja.

Člen 17

Pravice in dolžnosti plesnih sodnikov so naslednje:

sodijo plesna tekmovanja po predpisanih kriterijih sojenja in v skladu z določili tekmovalnega pravilnika in ostalih pravilnikov PZS ter tako prispevajo k pravilnemu razvoju športnega plesa;

delujejo v skladu s statutom ZPSS in predpisanim sodniškim Kodeksom etike in morale v plesu ter z osebnim delom, prizadevanjem in vzorom pripomorejo k širjenju ugleda Združenja in njegovih članov - plesnih sodnikov;

se vsako leto udeležijo strokovnih seminarjev in tam poglabljajo svoje znanje;

na zahtevo sodniške komisije podajo obrazložitev, kadar njihovo sojenje na tekmovanjih bistveno odstopa od ocen ostalih sodnikov;

redno plačujejo članarino;

sodniško komisijo in organizatorja tekmovanja pravočasno obvestijo o svoji morebitni odsotnosti s tekmovanja, za katerega so določeni kot sodniki;

Na tekmovanjih kjer sodijo morajo biti primerno oblečeni.

Člen 18

Pravice in dolžnosti glavnega sodnika-delegata so:

zagotavlja, da je tekmovanje izvedeno v skladu s pravili; (preveri ustreznost plesišča, preveri pripravljenost službe za izračun rezultatov, preveri ali je pripravljen poseben prostor za sodnike, preveri ali je določen prostor za javno objavo rezultatov, preveri urnik tekmovanja, določi število skupin in število parov v skupinah, preveri rezultate in potrdi plesne pare, ki so napredovali v naslednji krog, preverja ali tekmovalci plešejo v pravi skupini in ali je na plesišču pravilno število plesnih parov, preverja tekmovalne obleke glede na njihovo skladnost s pravilnikom, nadzira vedenje sodnikov glede na Etični kodeks);

pregleda rezultate, ki z njegovim podpisom postanejo uradni in se lahko objavijo na spletni strani PZS. Rezultati so dokončni, če v roku 5 dni po tekmovanju ni pritožb nanje in če ni bilo ugotovljenih nobenih napak v poteku tekmovanja in v izračunu rezultatov;

Če kateri izmed delegiranih sodnikov ne pride na tekmovanje, ima glavni sodnik izjemoma pravico imenovati nadomestne sodnike, pri čemer pa mora najprej upoštevati rezervne sodnike, če jih je sodniška komisija imenovala.

Člen 19

Sodniška komisija je dolžna vsako leto do konca meseca januarja objaviti listo sodnikov, ki jim je obnovljena licenca za sojenje v prihodnjem koledarskem letu (z morebitnimi spremembami kategorizacije). Vsak sodnik na listi ima pravico in dolžnost soditi tekmovanja, na katera je delegiran. Neudeležba zaradi bolezni, ali službenih obveznosti se šteje kot upravičena odsotnost.

Člen 20

Sodnik izgubi licenco za eno leto:

če se ne udeleži najmanj enega licenčnega seminarja na leto;

če mu je z odločbo disciplinske komisije ZPSS izrečen ukrep;

če ne plača članarine.

Plesni sodnik lahko trajno izgubi status plesnega sodnika samo s pravnomočno odločbo disciplinske komisije ZPSS.

V. Delegiranje sodnikov

Člen 21

Sodniška komisija upošteva pri delegiranju sodnikov naslednja načela:

vsi sodniki določene kategorije morajo imeti možnost, da letno sodijo približno enako število tekmovanj;

sodniška komisija mora pri delegiranju zagotoviti, da so sodniki v vsaki sodniški ekipi zastopani kolikor mogoče enakomerno po profesionalni, amaterski, klubski in krajevni pripadnosti;

sodnik praviloma ne more zaporedoma soditi dveh tekmovanj enakega ranga;

državna prvenstva in rating turnirje sodijo sodniki mednarodne kategorije (ali pa so vsaj v večini);

sodniška komisija mora upoštevati, da skupaj ne smejo istočasno soditi sodniki, ki so zakonski pari oziroma so v ožjih sorodstvenih vezeh.

Za zamenjavo že delegiranega sodnika je pristojna sodniška komisija.

Izjemoma sme glavni sodnik-delegat neposredno na tekmi določiti zamenjavo za delegiranega sodnika, ki ni prišel na tekmovanje niti ni predhodno o tem obvestil organizatorja in sodniško komisijo.

VI. Disciplinska odgovornost sodnikov

Člen 22

Vsi disciplinski prekrški sodnikov, postopek in izdaja odločb ter ukrepi so določeni v disciplinskem pravilniku ZPSS.

VII. Registracija sodnikov

Člen 23

ZPSS vodi register plesnih sodnikov po določilih registracijskega pravilnika PZS.

Člen 24

ZPSS izda sodniku sodniško kartico iz katere je razvidna kategorizacija in področje delovanja (SLP, MTP, RnR).

VIII. Končne določbe

Člen 25

Če pride do nejasnosti v tolmačenju določb tega pravilnika, odloča o njih na prvi stopnji sodniška komisija za SLP, na drugi stopnji pa UO ZPSS.

Člen 26

Ta pravilnik je bil dne 10.11.2016 poslan v javno obravnavo sodnikom za področje SLP, nato pa sprejet na seji UO ZPSS dne 21.12.2016 in potrjen na zboru sodnikov 7.1.2017. Veljati je začel s potrditvjo na zboru sodnikov. S tem dnem je prenehal veljati dotedanji sodniški pravilnik.

Predsednik sodniške komisije za ST in LA plese: Mag.Niko Basarič dipl.ing.

Predsednik ZPSS: Miha Lampič