I. Splošne določbe

1. člen

S tem pravilnikom sta urejena disciplinska odgovornost in izrek disciplinskega ukrepa za :

 • Združenje plesnih vaditeljev učiteljev in trenerjev Slovenije (v nadaljevanju: Združenje)
 • vse člane Združenja (redne, zaslužne in častne člane, profesionalne plesalce in samostojne ustvarjalce na področju kulture)
 • plesne organizacije, v katerih delujejo člani Združenja z licenco za delovanje na plesnem področju.
2. člen

Disciplinski ukrepi se lahko izrečejo za storjene kršitve, ki so določene v tem pravilniku ali v ostalih aktih Združenja (Statut, Kodeks etike in morale v plesu, pravilniki, poslovniki, pogodbe ipd.).

II. Disciplinske kršitve in disciplinski ukrepi

3. člen

Za disciplinske kršitve se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:

 1. opomin
 2. javni opomin (o izrečeni kazni se obvesti vse člane Združenja)
 3. denarna kazen
 4. suspenz
 5. izključitev iz Združenja.
4. člen

Opomin ali javni opomin, lahko tudi denarno kazen, se izreče članu Združenja zaradi :

 1. kršenja statutarnih določil Združenja oz. ostalih aktov in pravilnikov ter sklepov organov Združenja in delovanja v nasprotju z določili in sklepi
 2. neizpolnjevanja osnovnih dolžnosti člana Združenja, ki so opredeljene v 29. členu statuta Združenja
 3. kršenja Kodeksa etike in morale v plesu in delovanja v nasprotju z njegovimi določili
 4. neprimernega vedenja v javnosti, na plesnih tečajih, šolah, tekmovanjih, prireditvah, ki škodi ugledu in liku osebnosti člana Združenja
 5. povzročitve razdora in slabšanja kolegialnih odnosov med člani Združenja, ki je posledica obrekovanja Združenja, funkcionarjev Združenja oziroma posameznega člana Združenja
 6. povzročitve razdora in slabšanja kolegialnih odnosov med člani Združenja, ki je posledica nelojalne konkurence pri prevzemu plesnih tečajev
 7. povzročitve moralne in materialne škode Združenju, posameznemu članu Združenja, zunanji ustanovi, šoli, podjetju, društvu ipd.
 8. neupoštevanja sprejetih sklepov organov Združenja oziroma večkratnega opominjanja, ki je posledica neporavnanih finančnih obveznosti do Združenja ali do zunanjih upnikov
 9. neizvrševanja nalog in zadolžitev člana ali funkcionarja Združenja, ki so mu jih poverili organi in komisije Združenja.
5. člen

Denarna kazen se izreče:

 1. profesionalni tekmovalki ali tekmovalcu v višini od najmanj 10.000,00 SIT do največ 250.000,00 SIT
 2. funkcionarju Združenja v višini od najmanj 10.000,00 SIT do največ 250.000,00 SIT
 3. plesnemu vaditelju oz. vaditelju plesa, plesnemu učitelju oz. učitelju plesa, plesnemu trenerju oz. trenerju športnega plesa v višini od najmanj 10.000,00 SIT do največ 1.000.000,00 SIT
 4. plesni organizaciji v višini od najmanj 50.000,00 SIT do največ 5.000.000,00 SIT.
6. člen

Suspenz - prepoved udeležbe na tekmovanjih oziroma opravljanja funkcij se lahko izreče profesionalni plesalki oziroma plesalcu ali funkcionarju za dobo najmanj treh mesecev in največ treh let.

Suspenz - odvzem licence za delovanje na plesnem področju se lahko izreče članu Združenja za dobo najmanj enega leta in največ pet let.

Suspenz - odvzem licence >dobra plesna šola< se lahko izreče plesni organizaciji za dobo najmanj enega leta in največ pet let.

7. člen

Izvršitev ukrepa denarne kazni ali suspenza iz prvega odstavka 6. člena (prepoved udeležbe na tekmovanjih oz. opravljanja funkcij) se lahko pogojno odloži, vendar največ za dobo enega leta. Pogojna odložitev ukrepa teče od dneva pravnomočnosti odločbe.

Pogojno izvršitev se prekliče, če kršitelj v času iz prejšnjega odstavka ponovno stori kršitev.

8. člen

Suspenz - prepoved udeležbe na tekmovanjih profesionalnih plesalcev ali opravljanja funkcije do enega leta, lahko tudi denarno kazen, se izreče:

 1. tekmovalcu, ki brez odobritve Združenja izostane s tekmovanja v tujini, za katerega je bil določen in se je s svojo udeležbo strinjal
 2. tekmovalcu, ki odstopi ali zapusti tekmovanje in kljub pozivu zavrne nadaljevanje tekmovanja
 3. tekmovalcu ali funkcionarju, ki se med ali po tekmovanju nešportno obnaša, neargumentirano razpravlja in daje pripombe na organizacijo in sojenje
 4. tekmovalcu ali funkcionarju, ki žali sodnike, druge uradne osebe ali ostale tekmovalce
 5. funkcionarju, ki dovoli tekmovalcu, ga pregovori ali prisili, da na tekmovanju nastopi kljub izrečeni kazni
 6. tekmovalcu ali funkcionarju, ki žali, kleveta ali širi neresnične podatke o Združenju ali članih Združenja
 7. funkcionarju Združenja, ki z lažnimi izjavami zavaja organe Združenja ali posamezne funkcionarje, da sprejmejo sklep, ki ga sicer ne bi sprejeli.
9. člen

Suspenz - prepoved udeležbe na tekmovanjih profesionalnih plesalcev, ali opravljanja funkcije do treh let in denarno kazen, lahko tudi izključitev iz Združenja, se izreče:

 1. tekmovalcu, ki več kot trikrat v enem letu brez odobritve Združenja izostane s tekmovanja v tujini, za katerega je bil določen in se je s svojo udeležbo strinjal
 2. tekmovalcu, ki brez odobritve Združenja nastopi v tujini pod imenom tuje države
 3. tekmovalcu ali funkcionarju, ki na tekmovanju kogarkoli fizično napade ali povzroči nered
 4. tekmovalcu ali funkcionarju, ki sodeluje na mednarodnem tekmovanju doma ali v tujini in s svojimi nešportnimi postopki škoduje ugledu naše države
 5. tekmovalcu ali funkcionarju, ki z darilom ali kako drugače pregovori ali vpliva na odločitve tekmovalcev, sodnikov in vodstva turnirja ali funkcionarjev, da svojih dolžnosti ne bi opravljali v duhu pravil, ali na kakršenkoli način vpliva ali sodeluje pri nameščanju rezultatov na plesnem tekmovanju
 6. funkcionarju - predsedniku disciplinske komisije Združenja ali disciplinskemu sodniku, ki namenoma ali iz malomarnosti povzroči zastaranje disciplinskega postopka kljub pravočasni in pravilno vloženi disciplinski prijavi
 7. funkcionarju, ki v javnosti opravlja funkcijo pod močnim vplivom alkohola ali narkotikov.
10. člen

Suspenz - odvzem licence za delovanje na plesnem področju do dveh let ter denarno kazen, prepoved udeležbe na izobraževalnih seminarjih Združenja, Plesne zveze Slovenije in Fakultete za šport, lahko tudi izključitev iz šolanja za pridobitev strokovne usposobljenosti v plesu (če je član v času kršitve vanj vpisan), se izreče članu Združenja zaradi:

 1. kršenja statutarnih določil Združenja oz. ostalih aktov in pravilnikov ter sklepov organov Združenja in delovanja v nasprotju z določili in sklepi
 2. kršenja Kodeksa etike in morale v plesu in delovanja v nasprotju z njegovimi določili
 3. neprimernega vedenja pri vodenju plesnih tečajev, ki škoduje ugledu in liku osebnosti plesnega pedagoga
 4. nekorektnega poslovnega obnašanja v procesu sklepanja dogovorov za pridobitev vodenja plesnih tečajev in nelojalne konkurence do drugih članov Združenja in plesnih šol
 5. večjega odstopanja od priporočene višine tečajnin za plesne tečaje, ki jih Združenje priporoči za različne plesne zvrsti, za različne obsege vaj in za posamezna krajevna območja v državi (odstopanje do 20% pod priporočeno višino)
 6. neizpolnjevanja dogovorjenih ponudbenih in pogodbenih obveznosti do koristnikov plesnih storitev in s tem kršenja načel dobrih poslovnih običajev
 7. kršenja določil konkurenčne klavzule, če gre za izvajanje pedagoških procesov (do treh tečajev letno v obsegu osem vaj po dve uri) v lastni izvedbi člana Združenja ali v sodelovanju z zunanjim pedagoškim kadrom oziroma z ostalimi sodelavci, ki kršijo določila konkurenčnih klavzul, posledica pa je povzročitev gospodarske škode organizaciji ali posamezniku, kateremu je kršitelj podpisal izjavo, da ne bo kršil določil konkurenčne klavzule
 8. kršenja Pravilnika o delokrogu in pogojih delovanja vaditelja plesa; ukrepi se izrečejo vaditelju plesa , ki krši omenjeni pravilnik, lahko pa tudi njegovemu mentorju, razen če mentor ni vedel za kršitev, ali pa je ni mogel preprečiti
 9. kršenja Pravilnika o izobraževanju, delokrogu in pogojih profesionalnega delovanja aktivnih tekmovalcev, ki tekmujejo po tekmovalnih sistemih Plesne zveze Slovenije; ukrepi se izrečejo mentorju, razen če za kršitev ni vedel ali pa je ni mogel preprečiti
 10. izmikanja poravnavi finančnih obveznosti do Združenja, do članov Združenja ali poslovnih partnerjev (šolske ustanove, hotelska podjetja ipd.)
 11. navajanja neresničnih podatkov o udeležbi na izobraževalnih licenčnih seminarjih v tujini.
11. člen

Suspenz - odvzem licence za delovanje na plesnem področju do petih let ter denarno kazen, prepoved udeležbe na izobraževalnih seminarjih Združenja, Plesne zveze Slovenije in Fakultete za šport, izključitev iz šolanja za pridobitev strokovne usposobljenosti v plesu (če je član v času kršitve vanj vpisan), lahko tudi izključitev iz Združenja, se izreče članu Združenja zaradi :

 1. grobega kršenja statutarnih določil Združenja oz. ostalih aktov in pravilnikov ter sklepov organov Združenja in delovanja v nasprotju z določili in sklepi
 2. grobega kršenja Kodeksa etike in morale v plesu in delovanja v nasprotju z njegovimi določili
 3. večkratnega neprimernega vedenja v javnosti, pri izvajanju pedagoškega dela, na šolah, sejah in sestankih, prireditvah, ki škoduje ugledu in liku osebnosti člana Združenja
 4. nekorektnega poslovnega obnašanja v procesu sklepanja dogovorov za pridobitev vodenja plesnih tečajev in nelojalne konkurence do drugih članov Združenja in plesnih šol, še zlasti pa do članov Združenja z licenco za delovanje na plesnem področju in do plesnih organizacij z licenco >dobre plesne šole<
 5. večjega odstopanja od priporočene višine tečajnin za plesne tečaje, ki jih Združenje priporoči za različne plesne zvrsti, za različne obsege vaj in za posamezna krajevna območja v državi (odstopanje za več kot 20% pod priporočeno višino)
 6. večkratnega neizpolnjevanja dogovorjenih ponudbenih in pogodbenih obveznosti do koristnikov plesnih storitev in s tem hujšega kršenja načel dobrih poslovnih običajev
 7. kršenja določil konkurenčne klavzule, če gre za obsežnejše izvajanje pedagoških procesov (več kot trije tečaji letno v obsegu osem vaj po dve uri) v lastni izvedbi člana Združenja ali v sodelovanju z zunanjimi pedagoškim kadrom oziroma z ostalimi sodelavci, ki kršijo določila konkurenčnih klavzul, posledica pa je povzročitev gospodarske škode organizaciji ali posamezniku, kateremu je kršitelj podpisal izjavo, da ne bo kršil določil konkurenčne klavzule
 8. izvajanja poučevanja plesa za ime in za račun posameznikov in organizacij, katerih cilji delovanja so le pridobitniški interesi in niso pripravljeni dela sredstev iz plesne dejavnosti povratno vlagati v razvoj in popularizacijo družabnega in tekmovalnega športnega plesa, še zlasti če delujejo izven sistema Združenja in Plesne zveze Slovenije
 9. večkratnega izmikanja poravnavi finančnih obveznosti do Združenja, do članov Združenja ali poslovnih partnerjev (šolske ustanove, hotelska podjetja ipd.)
 10. zavestnega škodljivega ravnanja proti osnovnim interesom in smernicam delovanja Združenja, ki jih določa zbor Združenja, izvaja pa njegov upravni odbor
 11. obsodbe, ki jo sodišče izreče za nečastno dejanje.
12. člen

Suspenz - odvzem licence >dobra plesna šola< do petih let in denarno kazen se izreče plesni organizaciji zaradi:

 1. kršenja načel splošne poslovne etike oz. Kodeksa etike in morale v plesu in delovanja v nasprotju z njegovimi določili
 2. nekorektnega poslovnega obnašanja v procesu sklepanja dogovorov za pridobitev vodenja plesnih tečajev in nelojalne konkurence do drugih plesnih organizacij, še zlasti do plesnih organizacij z licenco >dobra plesna šola<
 3. večjega odstopanja od priporočene višine tečajnin za plesne tečaje, ki jih Združenje priporoči za različne plesne zvrsti, za različne obsege vaj in za posamezna krajevna območja v državi (odstopanje za več kot 20% pod priporočeno višino)
 4. neizpolnjevanja dogovorjenih ponudbenih in pogodbenih obveznosti do koristnikov plesnih storitev in s tem kršenja načel dobrih poslovnih običajev
 5. kršenja določil konkurenčne klavzule, če gre za pridobivanje in izvajanje pedagoških procesov na področju poučevanja plesa, s tem da plesna organizacija zaposluje oziroma sodeluje s pedagoškimi kadri oziroma ostalimi sodelavci, ki kršijo določila konkurenčnih klavzul; posledica pa je povzročitev gospodarske škode organizaciji ali posamezniku, kateremu so kršitelji podpisali izjave, da ne bodo kršili konkurenčnih klavzul
 6. večkratnega izmikanja poravnavi finančnih obveznosti do Združenja, do članov Združenja ali poslovnih partnerjev (šolske ustanove, hotelska podjetja ipd.)
 7. širjenja škodljivih in lažnih informacij o članih Združenja in konkurenčnih plesnih organizacijah, še zlasti pa o plesnih organizacijah z licenco >dobra plesna šola<
 8. zavestnega škodljivega delovanja proti osnovnim interesom in smernicam Združenja in Plesne zveze Slovenije, če plesne organizacije delujejo zgolj pridobitniško in niso pripravljene dela sredstev iz plesne dejavnosti povratno vlagati v razvoj in popularizacijo družabnega in tekmovalnega športnega plesa v Sloveniji
 9. nedovoljene in nepooblaščene uporabe imena in znaka >dobra plesna šola<.
13. člen

Oseba, ki drugega napeljuje k storitvi kršitve ali pa mu pri tem pomaga, odgovarja, kot da je sama storila kršitev.

14. člen

Če je število kršitev večje, se obravnava vsako kršitev posebej, izreče pa enoten ukrep. Ta ne sme biti večji od maksimuma za posamezno vrsto ukrepov.

15. člen

Pri odmeri ukrepa se upoštevajo olajševalne in oteževalne okoliščine, ki vplivajo na njegovo višino. Upošteva se predvsem težo storjene kršitve in njene posledice, stopnjo odgovornosti kršitelja, pobude in okoliščine ter način storitve, moralne lastnosti in vedenje kršitelja pred in po storitvi kršitve.

16. člen

Odgovornost ponovnih kršiteljev se obravnava strožje.

17. člen

Če kršitelj dve leti po izteku ukrepa ne stori nove kršitve, se mu ukrep izbriše iz evidence ukrepov.

18. člen

Nihče ne more biti odgovoren, če prej ni bil zaslišan ali ni podal pisne izjave.

Če kršitelj ne pride na zaslišanje oziroma ne poda pisne izjave na pravilno vročeno vabilo, se odločitev lahko sprejme na osnovi zbranih podatkov brez njegove prisotnosti.

19. člen

Možnost za pričetek disciplinskega postopka zastara tri mesece po storjeni kršitvi. Disciplinski organ mora o pravočasno vloženi prijavi odločiti v roku enega meseca od dneva njene vložitve.

Možnost za pričetek disciplinskega postopka za kršitve iz členov 9, 11 in 12, zastara v šestih mesecih po storjeni kršitvi. Disciplinski organ mora o pravočasno vloženi prijavi odločiti v roku dveh mesecev od dneva njene vložitve.

III. Disciplinski postopek

1. Disciplinski organi in njihova pristojnost

20. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih voli zbor Združenja za dobo dveh let in so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.

Na I. stopnji vodi disciplinski postopek disciplinski sodnik, ki ga izmed članov disciplinske komisije določi njen predsednik.

Organ II. stopnje je disciplinska komisija, ki odloča v senatu treh članov. Odločitev tega organa je dokončna.

21. člen

Vsi člani in namestnika disciplinske komisije so za svoje delo odgovorni zboru Združenja.

22. člen

Disciplinska komisija je dolžna voditi evidenco postopkov in pravnomočno izrečenih ukrepov.

2. Uvedba in potek postopka

23. člen

Disciplinski postopek se uvede na osnovi:

 • prijave vsake osebe, ki opazi prekršek ali zanj zve
 • prijave zunanje ustanove, plesne organizacije, šole, podjetja, društva, ipd.
 • prijave organa Združenja po službeni dolžnosti.
24. člen

Nihče ne more biti odgovoren za kršitev niti ni mogoče proti komurkoli uvesti postopka, če prijava ni pravočasno vložena.
Prijava se vloži v skladu z določili člena 19 tega pravilnika.

25. člen

Predsednik disciplinske komisije in disciplinski sodnik morata po uradni dolžnosti paziti na zastaranje disciplinskega postopka, sicer sta disciplinsko in kazensko odgovorna po določilih tega pravilnika.

26. člen

Ko predsednik disciplinske komisije prejme zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka, s sklepom določi disciplinskega sodnika. Zoper sklep o določitvi disciplinskega sodnika ni možna pritožba.

Disciplinski sodnik pošlje vabilo na javno obravnavo, ki vsebuje datum, uro in kraj javne obravnave. Vabilo pošlje kršitelju in predstavniku predlagatelja, po potrebi pa povabi še priče, izvedence in druge.

27. člen

Na začetku obravnave se preveri prisotnost vseh povabljenih. Ob morebitni odsotnosti se ugotovi, ali so bila vabila pravilno vročena. Če se ugotovi, da je bilo vabilo pravilno vročeno kršitelju, vendar ga na obravnavo ni niti se ni opravičil, se obravnava opravi v njegovi odsotnosti.

28. člen

Disciplinski sodnik na obravnavi prebere zahtevo za uvedbo postopka, zasliši kršitelja, priče in morebitnega izvedenca. Če disciplinski sodnik smatra, da je to potrebno, lahko iz prostora, kjer poteka obravnava, začasno odstrani priče, ki jih zasliši posamično, ali osebe, ki motijo obravnavo.

29. člen

O poteku obravnave se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse bistvene navedbe, izjave, zagovore, izjave prič in izvedencev ter vsa druga pomembna dejstva.

30. člen

Disciplinski sodnik mora nepristransko ugotoviti vsa dejstva, ki bremenijo kršitelja ali govore v njegov prid.

31. člen

Disciplinski sodnik v dokaznem postopku skrbno pretehta vsa dejstva in izreče disciplinski ukrep.

3. Izrek disciplinskega ukrepa

32. člen

Disciplinski sodnik izda odločbo v pisni obliki. Vsebovati mora :

 • uvod
 • izrek
 • obrazložitev
 • pravni pouk.

V uvodu je navedeno ime in priimek disciplinskega sodnika, čas in kraj izreka ukrepa.
Izrek vsebuje podatke o storilcu kršitve, opis in vrsto kršitve, člene, na osnovi katerih je izdana odločba, vrsto in višino ukrepa.

Obrazložitev vsebuje razloge, ki so osnova za odločitev disciplinskega sodnika.

Pravni pouk vsebuje:

 • navodilo o možnosti ugovora
 • rok za vložitev ugovora
 • organ II. stopnje, kateremu se ugovor pošlje.
33. člen

Odločba disciplinskega sodnika se pošlje s priporočeno pošto:

 • kršitelju ali njegovemu zastopniku
 • vlagatelju zahtevka

4. Pravna sredstva

34. člen

Zoper odločbo organa I. stopnje se lahko vloži ugovor na organ II. stopnje v roku osmih dni po prejemu odločbe.
Ugovor se vloži pri organu I. stopnje na zapisnik, ali pa se mu ga pošlje po pošti.

35. člen

Zoper odločbo organa I. stopnje lahko ugovarja:

 • kršitelj ali njegov zastopnik
 • vlagatelj zahtevka
36. člen

O ugovoru zoper odločbo disciplinskega sodnika odloča na II. stopnji disciplinska komisija v senatu treh članov.
V senatu ne more sodelovati disciplinski sodnik, ki je o zadevi odločal na I. stopnji.

37. člen

Pri reševanju ugovora lahko organ II. stopnje sprejme naslednje odločitve:

 • ugovor zavrže kot nepravočasno dostavljen ali podan s strani neupravičene osebe
 • ugovor zavrne in potrdi odločbo organa I. stopnje
 • ugovoru ugodi, razveljavi odločbo organa I. stopnje in mu zadevo vrne v ponovno obravnavo in odločanje
 • ugovoru ugodi in odločbo I. stopnje spremeni.
38. člen

Odločba organa II. stopnje je dokončna.

5. Izredno znižanje kazni

39. člen

Kadar obstajajo nedvoumni dokazi, da je izrečeni ukrep dosegel svoj namen, lahko disciplinski organ izjemoma sprejme sklep o omilitvi ali odpravi izrečenega ukrepa.

IV. Prehodne in končne določbe

40. člen

Disciplinski postopek, ki se je pričel pred veljavnostjo tega pravilnika, se zaključi po določbah prejšnjega pravilnika, če so za storilca kršitve milejše.

41. člen

Ta pravilnik je bil sprejet na zboru Združenja dne 29.08.1999 in začne veljati 01.09.1999. Takrat preneha veljati Pravilnik disciplinske komisije ZPUS, sprejet 05.09.1987.

Predsednik Združenja:
Zoran Kljun, univ. dipl. inž.