Na podlagi:

 • določil Evropske listine o športu in Kodeksa etike v športu (sprejetih na 7. konferenči ministrov, odgovornih za šport, na Rodosu v Grčiji v maju 1992, ki jih je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije v februarju 1994)
 • določil Zakona o športu (ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 04.03.1998)
 • temeljnih določil o namenu delovanja in nalog, opredeljenih v statutu Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije z dne 31.08.1997 (v nadaljevanju: Združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 1954, da bi strokovno usposabljalo in združevalo profesionalne in amaterske strokovne kadre in poenotilo programsko in sistematično delo na področju plesne dejavnosti v Sloveniji v kulturnem, estetskem in vzgojnem smislu)
 • določil Pogodbe o medsebojnem sodelovanju Fakultete za šport v Ljubljani, Združenja in Plesne zveze Slovenije, sklenjene 01.10.1996, aneksa št. 1 k pogodbi z dne 05.09.1997 in aneksa št. 2 k pogodbi z dne 12.03.1998 (izvedba izobraževanja za izpopolnjevanje pridobljenega znanja ustrezne usposobljenosti v vseh pojavnih oblikah plesa in pridobitev licence za delo na plesnem področju)
 • določil Poslovnika licenčne komisije Združenja in Plesne zveze Slovenije, sprejetega dne 03.09.1998,

je Zbor Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije na svoji seji dne 29.08.1999 sprejel

KODEKS ETIKE IN MORALE V PLESU

»POŠTENOST je del človekove morale. Pošten je tisti, ki naredi, kar obljubi, čeprav ga k temu ne zavezuje zapisana obljuba. To so lastne norme, ki se jih drži.«

1. člen

Član Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije si mora po svojih najboljših močeh prizadevati in tudi delovati tako:

 1. da ohranja pozitiven lik osebnosti člana Združenja s tem:
  1. da njegovi odnosi temeljijo na medsebojnem spoštovanju in solidarni pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, medsebojnem zaupanju in dostojanstvu ter izključujejo dejanja poniževanja, podcenjevanja, zapostavljanja ipd.
  2. da se zgledno vede v javnosti v skladu z bontonom - pravili lepega vedenja
  3. da je urejen pri vodenju plesnih tečajev (osebna higiena, obleka, obutev ipd.)
  4. da se izogiba nezdravim razvadam, kot so pitje alkoholnih pijač, kajenje ali uživanje drugih škodljivih snovi
 2. da skrbi za pravilen razvoj družabnega in športnega plesa na kulturni, estetski in vzgojni ravni in si še posebej prizadeva za širjenje plesne kulture tudi v tistih predelih Slovenije, kjer ta dejavnost še ni razvita v skladu s smernicami Združenja in Plesne zveze Slovenije
 3. da deluje v skladu s poslovno etiko in moralo tako:
  1. da je korekten pri izvedbi plesnih tečajev glede na dogovore in sklenjene pogodbe o cenah, rokih in kakovosti izvedbe
  2. da je korekten do poslovnih partnerjev pri plačevanju svojih finančnih obveznosti
  3. da upošteva priporočene višine tečajnin za plesne tečaje, ki jih Združenje oblikuje za različne plesne zvrsti, za različne obsege vaj in za posamezna krajevna območja v državi
  4. da ne uporablja zavajajočih reklam za pridobivanje plesnih tečajev in tudi ne metod nelojalne konkurence
  5. da varuje poslovne tajnosti pravnih in fizičnih oseb, za katere opravlja pedagoška oziroma strokovno-tehnična in organizacijska opravila in spoštuje določila konkurenčne klavzule
 4. da si prizadeva za osebni strokovni razvoj na plesnem področju in nenehno izpopolnjevanje v okviru krovnih plesnih organizacij Združenja in Zveze v domovini ter v tujini
 5. da spoštuje Statut, splošne akte, pravilnike, poslovnike, pogodbe in druge akte Združenja ter sklepe organov, ki vodijo Združenje.

2. člen

Kršenje določil tega Kodeksa etike in morale je podvrženo disciplinski odgovornosti in izreku disciplinskih ukrepov, kot je opredeljeno v Disciplinskem pravilniku Združenja.

3. člen

Ta Kodeks delovanja članov Združenja je splošni akt Združenja.

Veljati začne dne 01.09.1999.

Predsednik Združenja:
Zoran Kljun, univ. dipl. inž.