1. S tem pravilnikom ZPVUTS in PZS določata delokrog in pogoje delovanja na plesnem področju vsem tistim osebam, ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe za samostojno delovanje na plesnem področju (diplome za pridobljeni strokovni naziv učitelj plesa oziroma trener plesa).
 2. Ta pravilnik torej določa delokrog in pogoje delovanja na plesnem področju :
  • vaditeljem plesa (stara nomenklatura: plesni vaditelj) s pridobljeno diplomo za imenovani strokovni naziv na osnovi dokončanega izobraževalnega procesa (šolanja za ta naziv) po veljavnih izobraževalnih programih v okviru Fakultete za šport v Ljubljani, (v nadaljevanju FŠ), ZPVUTS in PZS,
  • vaditeljem plesa - pripravnikom (stara nomenklatura: plesni vaditelj - pripravnik), to so vse ostale osebe, ki nimajo opravljenega šolanja za naziv vaditelj, učitelj ali trener plesa, vendar delujejo na plesnem področju (aktivni in bivši tekmovalci, ki tekmujejo oziroma so tekmovali v tekmovalnih sistemih PZS ter ostali občani, ki se s plesom niso tekmovalno ukvarjali).
 3. Osnovna vsebinska izhodišča tega pravilnika izhajajo iz bivšega Sporazuma o usposabljanju, kategorizaciji in nagrajevanju strokovnih kadrov na plesnem področju, sklenjenem 15.09.1988 med Združenjem plesnih učiteljev Slovenije (ZPUS) in Zvezo plesnih organizacij Slovenije (ZPOS), v pravilniku Delokrog, pravice, naloge in pogoji delovanja plesnih vaditeljev, sprejetim dne 06.02.1989 s strani ZPUS in ZPOS ter iz Pogodbe o sodelovanju med FŠ, ZPVUTS in PZS sklenjeni 01.10.1996 in aneksov k tej pogodbi ter sprejetega Programa izobraževanja na plesnem področju med FŠ, ZPVUTS in PZS z dne 12.03.1998.
 4. Temeljna načela, ki opredeljujejo delokrog in pogoje delovanja vaditeljev plesa in vaditeljev plesa - pripravnikov , ki so jih imenovani dolžni spoštovati in v skladu z njimi delovati, so sledeča :
  • delovanje vaditelja pod strokovnim vodstvom učitelja ali trenerja plesa z licenco mentorja. Mentorje imenuje FŠ, ZPVUTS in PZS,
  • delovanje vaditelja samo v imenu in za račun plesne organizacije, v kateri deluje mentor (plesna šola, plesni klub, podjetje mentorja),
  • delovanje vaditelja v skladu z določili Kodeksa etike in morale v plesu,
  • včlanitev vaditelja plesa z opravljenim šolanjem in pridobljeno diplomo v ZPVUTS ter redno strokovno izpopolnjevanje v okviru FŠ, ZPVUTS in PZS,
  • evidentiranje vseh vaditeljev plesa - pripravnikov pri ZPVUTS in strokovno izpopolnjevanje pod posebnimi pogoji v okviru ZPVUTS in PZS,
  • delovanje vaditeljev plesa - pripravnikov, ki so aktivni tekmovalci in tekmujejo v tekmovalnih sistemih PZS, v skladu z dodatnimi določili Pravilnika o izobraževanju, delokrogu in pogojih profesionalnega delovanja aktivnih tekmovalcev, ki sta ga določila in sprejela PZS in ZPVUTS dne 16.04.1998.
 5. Vaditelj plesa - pripravnik pridobi pravico do vključitve v izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva: vaditelj plesa pod sledečimi pogoji:
  • starost 18 let,
  • dokončana V. stopnja izobrazbe,
  • uspešno opravljena avdicija, ki zagotavlja ustrezno plesno predznanje,
  • če je deloval pod strokovnim vodstvom plesnega učitelja ali trenerja z licenco mentorja in ima zagotovljeno delo pod mentorskim vodstvom tudi v bodoče,
  • če je deloval v imenu in za račun matične organizacije, v kateri deluje njegov mentor in ima tam zagotovljeno delo tudi v bodoče,
  • če je deloval v skladu z določili Kodeksa etike in morale v plesu ter določili tega pravilnika,
  • če je bil evidentiran pri ZPVUTS kot vaditelj - pripravnik v celotnem obdobju njegove tovrstne aktivnosti na področju plesa,
  • če je sodeloval na izobraževalnih seminarjih, ki jih za vaditelje - pripravnike izvajata ZPVUTS in PZS,
  • če je kot aktivni tekmovalec deloval kot plesni vaditelj - pripravnik v skladu z dodatnimi določili Pravilnika o izobraževanju, delokrogu in pogojih profesionalnega delovanja aktivnih tekmovalcev,
  • izpolnjuje vse ostale razpisne pogoje, določene ob razpisu šolanja.
 6. Vaditelj plesa - pripravnik pridobi pravico do vključitve v izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva: učitelj plesa pod enakimi osnovnimi pogoji, navedenimi v točki 5 tega pravilnika, ob dodatni izpolnitvi enega od sledečih dodatnih pogojev:
  • če je kot tekmovalec standardnih ali latinskoameriških plesov ali akrobatskega rock'n'rolla dosegel A tekmovalni razred ali je bil 3 leta finalist na državnih prvenstvih v show plesih med člani ali
  • če je končal študij na Fakulteti za šport.
 7. Vaditelj plesa z diplomo pridobi pravico do vključitve v izobraževanje za pridobitev višjega strokovnega naziva: učitelj plesa, in s tem tudi do kasnejše pridobitve licence za samostojno delo na plesnem področju, pod sledečimi pogoji:
  • redno članstvo v ZPVUTS od dne izdaje diplome za naziv vaditelj plesa,
  • redna udeležba na dopolnilno izobraževalnih seminarjih ZPVUTS,
  • predloženo potrdilo, podpisano s strani mentorja, o delovanju na plesnem področju najmanj leto dni pod mentorskim vodstvom,
  • predložen dnevnik dela, podpisan s strani mentorja, o opravljenih najmanj 150. urah dela pod mentorskim vodstvom,
  • delovanje na plesnem področju v skladu s Kodeksom etike in morale v plesu ter ostalimi pravili ZPVUTS ter določili tega pravilnika,
  • izpolnjevanje vseh ostalih razpisnih pogojev, določenih ob razpisu šolanja
 8. Vaditelj plesa z diplomo je dolžan po opravljenem šolanju voditi dnevnik dela, ki ga sproti podpisuje njegov mentor.
  Dnevnik dela mora vsebovati najmanj sledeče podatke: zaporedno številko ure dela, datum opravljenega dela, predmet dela z opisom snovi oziroma vsebine opravljenega dela v navedeni uri, ime in priimek mentorja in podpis mentorja.
 9. Naloga in odgovornost mentorja je, da spremlja in nadzira vaditeljevo delo, mu nudi strokovno pomoč z nasveti, hospitacijami in drugimi oblikami izobraževanja ter da redno in sproti podpisuje zapise v vaditeljevem dnevniku dela. V primeru, da vaditelj krši določila tega pravilnika, je dolžan ugotovljene nepravilnosti sporočiti pristojnim organom ZPVUTS.
 10. V primeru, če vaditelj plesa oziroma vaditelj plesa - pripravnik ne izpolnjuje in ne deluje skladno z določili tega pravilnika, lahko izgubi pravico do vključitve v izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva oziroma višjega strokovnega naziva. Če je vanj v času kršitve že vključen, je lahko iz šolanja izključen, prav tako lahko izgubi tudi pravico do ponovnega kasnejšega vpisa v šolanje v okviru FŠ, ZPVUTS in PZS.
 11. Za spoštovanje določil tega pravilnika so odgovorni neposredno vaditelji in vaditelji - pripravniki sami, prav tako pa tudi njihove matične plesne organizacije ter mentorji, ki so obvezni storiti vse potrebno, da preprečijo morebitne kršitve in da delo vaditeljev in vaditeljev - pripravnikov poteka v skladu s tem pravilnikom in ostalimi pravili, ki opredeljujejo njihovo delovanje. Disciplinski ukrepi se izrečejo v skladu z določili Disciplinskega pravilnika ZPVUTS.
 12. Ta pravilnik je bil sprejet dne 23.08.1999 na seji upravnega odbora ZPVUTS in potrjen na seji predsedstva PZS. Veljati začne z dnem sprejetja. Istočasno prenehata veljati Sporazum o usposabljanju, kategorizaciji in nagrajevanju strokovnih kadrov na plesnem področju z dne 15.09.1988 in pravilnik Plesni vaditelj - delokrog, pravice, naloge in pogoji delovanja z dne 06.02.1989.

Predsednik ZPVUTS:
Zoran Kljun, dipl. ing.

Predsednica PZS:
dr. Meta Zagorc, doc.